โครงสร้างกลุ่มงานวิชาการ

อ.สุรัตนา ทศนุต
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
หัวหน้างานบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

อ.กัญชิตา เสริมสินสิริ
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น

อ.สุกิจ ทองพิลา
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น บริหารการพยาบาล

อ.พรรณภา เรืองกิจ
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช พื้นฐานการพยาบาลและกฎหมายวิชาชีพ ฯ

อ.สุทธาทิพย์ ทุมมี
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ

อ.รุ่งนภา โพธิ์แสน
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

ดร.อารีย์ แสงรัศมี
หัวหน้างานทะเบียน วัดและประเมินผล