โครงสร้างกลุ่มงานวิชาการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

ดร.ศรีวรรณ มีบุญ

E-mail : sriwan@bcnnv.ac.th

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

หัวหน้างานงานบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน

1.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ดร.ศรีวรรณ มีบุญ)

1.2 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (ดร.ชูศรี มโนการ)


กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

และจิตเวช

อ.สุรัตนา ทศนุต (หัวหน้ากลุ่มวิชา)

E-mail : surattana@bcnnv.ac.th

กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่

และผู้สูงอายุ

ดร.อารีย์ แสงรัศมี (หัวหน้ากลุ่มวิชา)

E-mail : aree@bcnnv.ac.th

กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา

ทารก ผดุงครรภ์และกฎหมายฯ

อ.วิภาพร ปิตินพคุณ (หัวหน้ากลุ่มวิชา)

E-mail : vipaporn@bcnnv.ac.th

งานทะเบียน วัดและประเมินผล

อ.สิริลักษณ์ ศรีเศวต

3.1. งานทะเบียนและงานศิษย์เก่า (อ.อาทิตยา แก้วน้อย)

3.2. งานวัดและประเมินผล (อ.สิริลักษณ์ ศรีเศวต)

งานสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้

อ.สุทธาทิพย์ ทุมมี

4.1 งานห้องสมุด (คุณศิริพรรณ, ดร.สุรี )

4.2 งานห้องปฏิบัติการ (อ.สุทธาทิพย์ )