โครงสร้างกลุ่มงานวิชาการดร.ศรีวรรณ มีบุญ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและกิจการนักศึกษา


ดร.กนกวรรณ เวทศิลป์
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น

ดร.อารีย์ แสงรัศมี
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

อ.วิภาพร ปิตินพคุณ
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

อ.นันทิยา ปรีชาเสถียร
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น บริหารการพยาบาล

อ.พรรณภา เรืองกิจ
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช พื้นฐานการพยาบาลและกฎหมายวิชาชีพ ฯ

อ.สุรัตนา ทศนุต
หัวหน้างานบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน

อ.สุกิจ ทองพิลา
หัวหน้างานทะเบียน วัดและประเมินผล

อ.กนกกาญจน์ เมฆอนันต์ธวัช
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา


อ.รุ่งนภา โพธิ์แสน
หัวหน้างานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า

อ.สุทธาทิพย์ ทุมมี
หัวหน้างานวิทยบริการ