รอบ Portfolio

ห้องประชุมทำความเข้าใจ

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 09.00-09.30 น.ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet ลิงก์วิดีโอคอล : https://meet.google.com/czh-ogcj-ger

รหัส czh-ogcj-ger

ห้อง สัมภาษณ์ที่ 1

วันอาทิตย์, 23 มกราคม · 9:30am ถึง 12:00 pm

ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet

ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/crx-kxer-tyy

รหัส crx-kxer-tyy

คณะกรรมการ ห้อง 1

  1. นางพเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ

  2. นางสาวสุรัตนา ทศนุต (Host)

  3. นางสุรีย์พร กุมภคาม

ห้อง สัมภาษณ์ที่ 2

วันอาทิตย์, 23 มกราคม · 9:30am ถึง 12:00pm

ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet

ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/emn-decc-vgn

รหัส emn-decc-vgn

คณะกรรมการ ห้อง 2

  1. นางสุชีวา วิชัยกุล (Host)

  2. นางสาววิภาพร ปิตินพคุณ

  3. นางอรัญญา น้อยสุข

ห้อง สัมภาษณ์ที่ 3

วันอาทิตย์, 23 มกราคม · 9:30am ถึง 12:00pm

ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet

ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/qpq-ubtj-qrz

รหัส qpq-ubtj-qrz

คณะกรรมการ ห้อง 3

  1. นางสาวศรีวรรณ มีบุญ

  2. นางสาวนิตติยา น้อยสีภูมิ (Host)

  3. นายอำนาจ อัปษร