เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 0-2540-6500

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ภายใน

อีเมล์

ดร.พีระนันทิ์

จีระยิ่งมงคล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

2561

[email protected]

ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวชุมชนและจิตเวช

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ภายใน

อีเมล์

อาจารย์สุรัตนา

ทศนุต

หัวหน้าภาควิชา

2222

[email protected]

ดร.เบญจมาศ

ศิริกมลเสถียร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

2569

[email protected]

ดร.สุนันทา

ทองพัฒน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

2675

[email protected]

อาจารย์อัจฉรา

สกุนตนิยม

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

2568

[email protected]

ดร.สนธยา

มณีรัตน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2674

[email protected]

ดร.สุนันท์

สินซื่อสัตย์กุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

2780

[email protected]

อาจารย์พิภพ

ดีแพ

วิทยาจารย์ปฏิบัติการ

2224

[email protected]

อาจารย์กัญชิตา

เสริมสินสิริ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2779

[email protected]

อาจารย์ปวีณา

มีขนอน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2568

[email protected]

ดร.กนกวรรณ

เวทศิลป์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2674

[email protected]

อาจารย์พรรณภา

เรืองกิจ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2222

[email protected]

อาจารย์รัศมิ์ลภัส

ใจยะสิทธิ์

เลขานุการประจำภาควิชา

2780

[email protected]

ภาควิชาการพยาบาลบุคคลทุกช่วงวัย

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ภายใน

อีเมล์

อาจารย์สิริลักษณ์

ศรีเศวต

หัวหน้าภาควิชา

2562

[email protected]

ดร.สุชีวา

วิชัยกุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

2455

[email protected]

อาจารย์นันทิยา

ปรีชาเสถียร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2453

[email protected]

ดร.อัญชลีพร

อมาตยกุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

2673

[email protected]

อาจารย์ศศิธร

กันกา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2458

[email protected]

อาจารย์สุกิจ

ทองพิลา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

2223

[email protected]

อาจารย์กนกกาญจน์

เมฆอนันต์ธวัช

พยาบาลวิชาชีพ

2453

[email protected]

อาจารย์กิติพงษ์

พินิจพันธ์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

2224

[email protected]

อาจารย์สุทธาทิพย์

ทุมมี

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

2570

[email protected]

อาจารย์ประไพจิตร

โสมภีร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

2221

[email protected]

อาจารย์วิภาพร

ปิตินพคุณ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

2223

[email protected]

อาจารย์อาทิตยา

แก้วน้อย

พยาบาลวิชาชีพ

2221

[email protected]

อาจารย์สิรินันท์

เจริญผล

เลขานุการประจำภาควิชา

2562

[email protected]

ภาควิชาการศึกษาทั่วไป พื้นฐานวิชาชีพและกลุ่มวิชาพัฒนาการพยาบาล

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ภายใน

อีเมล์

อาจารย์เนตรนภา

ปรียาณุรักษ์

หัวหน้าภาควิชา

2458

[email protected]

ดร.สุรี

ขันธรักษวงศ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

2225

[email protected]

อาจารย์ทิวาวัน

คำบรรลือ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

2457

[email protected]

อาจารย์จีระวรรณ์

อุคคกิมาพันธ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2339

[email protected]

อาจารย์ธิดาวรรณ

ไชยมณี

เลขานุการประจำภาควิชา

2570

[email protected]

อาจารย์เกตุนรินทร์

บุญคล้าย

เลขานุการประจำภาควิชา

2565

[email protected]