บุคลากร


นางสาวพีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
งานบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
ภาควิชาการพยาบาลครอบครัว ชุมชน และจิตเวช
นางสาวสุรัตนา  ทศนุต  (หัวหน้าภาค)
นางสาวอัจฉรา สกุนตนิยม 
นางสนธยา มณีรัตน์  
นายพิภพ  ดีแพ 
นางสาวสุนันท์ สินซื่อสัตย์กุล  
นางกัญชิตา เสริมสินสิริ 
นางสาวกนกวรรณ  เวทศิลป์  
(นางสาวรัศมิ์ลภัส ใจยะสิทธิ์ -เลขานุการ)


งานทะเบียน
และประมวลผลการศึกษา
นางสาวสิริลักษณ์  ศรีเศวต (หัวหน้างาน)
   - งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา (นางเตือนใจ  วัฒนาวนากุล) 
   - งานคลังข้อสอบ (นางสาวสิริลักษณ์  ศรีเศวต)
   - งานรับนิสิตใหม่ (นายพิภพ ดีแพ)
   - งานผลิตสำเนาเอกสาร ข้อสอบ (นางสาวยาวี  มานเมาะ นางสาวขนิษฐา กองเป็ง นางสาวรัมภา เดชประสิทธิ์ นางสาวสสิกัณย์ พื้นหัวสระ นางสาววรรณภา นิ่มอนงค์ 
นางสาวจตุพร อยู่นาค)


ภาควิชาการพยาบาล
บุคคลทุกช่วงวัย
นางสาวอารีย์  แสงรัศมี (หัวหน้าภาค)
นางสุชีวา วิชัยกุล  
นางสาวนันทิยา  ปรีชาเสถียร  
นางศศิธร กันกา 
นางเมธิณี เกตวาธิมาตร  
นางสาวกนกกาญจน์  เมฆอนันต์ธวัช 
นางสาวสุทธาทิพย์ ทุมมี 
นางสาววิภาพร  ปิตินพคุณ  
นางประไพจิตร  โสมภีร์  
นางสาวสิริลักษณ์ ศรีเศวต  
นางสาวอาทิตยา  แก้วน้อย  
นางวนิดา  ชวเจริญพันธ์  
(นางสาวสิรินันท์ เจริญผล -เลขานุการ)


งานสนับสนุนการเรียนการสอน
นางสาวสุทธาทิพย์  ทุมมี (หัวหน้างาน)
   - งานห้องปฏิบัติการ (นางสาวรัมภา เดชประสิทธิ์)
   - งานห้องสมุด (นางศิริพรรณ สุวรรณมณี  นางสาววรรณภา นิ่มอนงค์)

ภาควิชาศึกษาทั่วไป พื้นฐานวิชาชีพ และพัฒนาการพยาบาล
นางเนตรนภา  ปรียาณุรักษ์  (หัวหน้าภาค)
นางสาวสุรี ขันธรักษวงศ์  
นางสาวทิวาวัน คำบรรลือ
นางสาวพีระนันทิ์  จีระยิ่งมงคล
(นางสาวพรรณภา เรืองกิจ นางสาวเกตุนรินทร์ บุญคล้าย -เลขานุการ)