บุคลากร

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
นางสาวพีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวชุมชนและจิตเวช

นางสาวสุรัตนา ทศนุต หัวหน้าภาควิชา
นางสาวรัศมิ์ลภัส ใจยะสิทธิ์ เลขานุการ

ภาควิชาการพยาบาลบุคคลทุกช่วงวัย

นางสาวสิริลักษณ์ ศรีเศวต หัวหน้าภาควิชา
นางสาวสิรินันท์ เจริญผล เลขานุการ

ภาควิชาการศึกษาทั่วไป พื้นฐานวิชาชีพและกลุ่มวิชาพัฒนาการพยาบาล

นางเนตรนภา ปรียาณุรักษ์ หัวหน้าภาควิชา
นางสาวเกตุนรินทร์  บุญคล้าย เลขานุการ

งานสนับสนุนการเรียนการสอน

นางสาวนันทิยา ปรีชาเสถียร หัวหน้างาน 
นางสาวรรณภา นิ่มอนงค์ เลขานุการ

ห้องปฏิบัติการ

นางธิดาวรรณ ไชยมณี
นางสาวรัมภา  เดชประสิทธิ์

ห้องสมุด

นางศิริพรรณ สุวรรณมณี
นางสาวรรณภา นิ่มอนงค์

งานบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน

นางสาวพีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล หัวหน้างาน
นางสาวสุนันทา ดะแอ เลขานุการ

งานเตรียมสอบ

นางประไพจิตร โสมภีร์

งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

นางเตือนใจ วัฒนาวนากุล หัวหน้างาน
นางสาวยาวี มานเมาะ เลขานุการ

งานรับนิสิตใหม่

นายพิภพ ดีแพ

งานคลังข้อสอบ

นางสาวสุทธาทิพย์ ทุมมี