อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำ

ดับที่

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ(สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน,ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน

ปัจจุบัน

 

หลักสูตรปรับปรุง

 

1

 

 

นางสาวพีระนันทิ์     จีระยิ่งมงคล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(อาจารย์)        

  ป.พย. (เทียบเท่าปริญญาตรี), วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา, 2529

  พย.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536

  ศศ.ด.(อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2551

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4500117232

เลขบัตรประจำตัวประชาชน  3101203312745

 

งานวิจัย

1. ผลของการสัมผัสต่อการลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยหลังผ่าตัด (2538)

2. Born to be Gay  (2549)

3.Promote Consumer Behavior by Participatory with Teenager for Strong Health and Longer Life : Study at Boromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira (2550)

4. Integrated Instruction Model for the Development of Learning Achievement and Problem Solving Skill in Nursing of Nursing Students at Praboromarajchanok Institute. (2551)  

998152

998157

998361

998362

998363

998463

998491

 

 

01998301

01998251

01998253

01998361

01998362

01998363

01998401

01998461

01998392  

2

นางสาววิภาพร  ปิตินพคุณ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(อาจารย์)

   ป.พย., (เทียบเท่าปริญญาตรี),วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา, 2531

   พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก),

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511017196

เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน

3459900268114

 

งานวิจัย

1. ผลการสอนอย่างมีแบบแผนต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพ ในหญิงตั้งครรภ์ที่ภาวะความดัน โลหิตสูงเนื่องจากตั้งครรภ์ (2552)

2. ความพึงพอใจความต้องการการพยาบาล และการพยาบาลที่ได้รับของมารดาหลัง คลอดต่อการปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษาพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ (2551)

998371

998372

998471

998472

 

01998381

01998382

01998481

01998482

 

3

นางสาวปวีณา มีขนอน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(อาจารย์)

   พย.บ., วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ, 2542

   พย.ม.(การพยาบาลสุขภาพจิตและ จิตเวช), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4711182192

เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน

4100600071580

งานวิจัย

1การประเมินหลักสูตร                       พยาบาลศาสตรบัณฑิต  พ.ศ. 2545              สถาบันพระบรมราชชนก(2549)  

2.  พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ(2553)

998152

998153

998352

998353

998362

998364

 

01998148

01998251

01998253

01998365

01998366

01998461

 

4

นางสาวสุรัตนา   ทศนุต

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (อาจารย์)

   ป.พย., (พยาบาล), วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ,2539

   วท.ม. (การพยาบาลสาธารณสุข),

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511017195

เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน

3101200877164

งานวิจัย

1. ความสัมพันธ์ของแผนการเรียนและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (2552)

998155

998261

998262

998461

998462

998483

998484

 

01998254

01998271

01998272

01998471

01998472

01998473

01998474

5

นางสาวนันทิยา  ปรีชาเสถียร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (อาจารย์)

   พย.บ, (พยาบาล)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538

   พย.ม. (สาขาการพยาบาลเด็ก),  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511032836

เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน

3330600306358

 

งานวิจัย

1. แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดในทารกแรกเกิดครบกำหนดที่ได้รับการเจาะส้นเท้า

998361

998363

998364

 

01998251

01998361

01998363

01998364

01998461

 

6

นางสาวนิตติยา  น้อยสีภูมิ

พยาบาลวิชาชีพ(อาจารย์)

   วท.บ. (พยาบาล)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548

   พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4811191997

เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน

5451000009871

งานวิจัย

1.ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ(2549)

998361

998362

998363

998364

998464

 

 

 

 

01998251

01998252

01998361

01998362

01998363

01998364

01998461

01998462