ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
        1.1 ระบบ
                ระบบทวิภาค
     1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
            มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
        1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
       ไม่มี

2. การดำเนินการหลักสูตร
    2.1 วัน – เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน
                   -  วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ วันละ 8 ชม. เวลา 08.00 - 17.00 น.
                   -  วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ 
                               เวรเช้า   เวลา 08.00 – 16.00 น.
                               เวรบ่าย  เวลา 16.00 – 24.00 น.
                               เวรดึก    เวลา 24.00 – 08.00 น.
                 หมายเหตุ  ปฏิบัติสัปดาห์ละไม่เกิน 35 ชั่วโมง
    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
        2.2.1  เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
        2.2.2  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในแผนการเรียนที่เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
        2.2.3  เป็นผู้ที่อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร
        2.2.4  ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 145 เซนติเมตร 
        2.2.5  เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปรกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
        2.2.6  เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
        2.2.7  ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 2555 และไม่เป็นภิกษุ สามเณรตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2521
    2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
ปัญหานิสิตแรกเข้าสามารถสรุปได้  3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ทักษะทางการใช้เทคโนโลยี  เนื่องจากรายวิชาที่ใช้ในการเรียนมีความจำเป็นที่ต้องใช้ทักษะในเรื่องการสืบค้นข้อมูล  บางรายวิชาอาจต้องเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเด็นที่ 2  การปรับตัวของนิสิต เนื่องจากการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  นิสิตจำเป็นต้องเข้ามาพักอาศัยในหอพักร่วมกับผู้อื่น  อาจมีความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ภาษา  
ประเด็นที่ 3  ความสามารถทางการใช้ภาษา  เนื่องจากการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลมีคำศัพท์เฉพาะที่เป็นภาษาอังกฤษ  และการใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูล
    2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3
กลยุทธ์ที่ใช้ดำเนินการแก้ไขปัญหาของนิสิตแรกเข้าใน 3 ประเด็น สามารถสรุปได้มีดังนี้

ปัญหาของนิสิตแรกเข้า

กลยุทธ์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหา

ทักษะทางการใช้เทคโนโลยี 

เตรียมความพร้อมนิสิตแรกเข้า  โดยประเมินความสามารถด้านเทคโนโลยีในสัปดาห์ปฐมนิเทศ และจัดอบรมเพิ่มเติมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลในลักษณะต่างๆ เช่น การใช้ห้องสมุด สำหรับผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำ

การปรับตัวของนิสิต

1จัดโครงการสู่ร่มราชพฤกษ์เพื่อให้นิสิตแรกเข้าได้มีปฏิสัมพันธ์กับคณาจารย์และรุ่นพี่

2จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาและพี่รหัสคอยดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในหอพัก

3. สอนทักษะชีวิต เช่น การพูดและการปฏิเสธที่เหมาะสม จากอบายมุขสิ่งยั่วยุทางสังคม

4. สอนทักษะการใช้ชีวิต การเดินทาง การป้องกันอุบัติเหตุหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ซึ่งมีความหลากหลายมากกว่าในชนบท

ความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ 

เตรียมความพร้อมนิสิตแรกเข้า  โดยประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในสัปดาห์ปฐมนิเทศ และจัดอบรมเพิ่มเติมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำ

    2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

ปีการศึกษา

ปีที่1

ปีที่2

ปีที่3

ปีที่4

รวม

จำนวนบัณฑฺตที่คาดว่าจะจบการศึกษา

2555

50

-

-

-

50

คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตร ปีละ 50 คน เริ่มจบ พ.ศ. 2559

2556

50

50

-

-

100

2557

50

50

50

-

150

2558

50

50

50

50

200

2559

50

50

50

50

250

    2.6 งบประมาณตามแผน : รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท)
รายการ ปีงบประมาณ (พ.ศ.)      
  2555 2556 2557 2558
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 12,098,060 12,100,500 12,200,100 12,350,100
2. ค่าจ้างชั่วคราว 1,954,100 1,955,500 1,965,000 1,965,500
3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 6,500,500 3,000,500 2,985,000 3,080,900
4. ค่าหนังสือ วารสาร ตำรา 690,500 350,500 340,200 350,500
5. เงินอุดหนุนโครงการสอน 990,800 450,200 450,200 450,200
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ        
   6.1 ค่าสาธารณูปโภค 1,980,500 1,600,500 1,500,500 1,720,500
   6.2 ค่าเสื่อมประจำปี 6,500,200 5,320,100 5,320,100 5,320,100
รวมทั้งสิ้น 30,714,660 24,777,800 24,761,100 25,247,800
ประมาณการรับ 17,300,500 17,500,200 17,500,500 17,600,100
7. ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 95,983 96,411 97,102 96,143

    2.7 ระบบการจัดการศึกษา
         []  จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
         [    ]   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
         [    ]   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
         [    ]   แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
         []  อื่นๆ เช่น การใช้สถานการณ์จำลอง การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง การศึกษาดูงาน
    2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
        เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนเพือเข้าศึกษาในปีพ.ศ. 2546

3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตร
    3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต
   3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
    1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต
               -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       8       หน่วยกิต
               -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์       7       หน่วยกิต
               -  กลุ่มวิชาภาษา                                15       หน่วยกิต
               -  กลุ่มวิชาพลศึกษา                                2       หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
    2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  111  หน่วยกิต
               -  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                 31       หน่วยกิต
               -  กลุ่มวิชาชีพการพยาบาล                 80      หน่วยกิต
    3)  หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
                3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร  
            1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต
               1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  8  หน่วยกิต   
01998111*      เคมีเบื้องต้น                                                                                 3(2-2-5)
                      (Introduction to Chemistry)
01420101        ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน                                                                     2(2-0-4)
                     (Physics in daily life)  
01999211        คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน                                            3(2-2-5)
                       (Mathematics and Computers in Everyday Life)
               1.2  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   7  หน่วยกิต 
01998121        ปรัชญาและศาสนา                                                                          2(2-0-4)
                        (Philosophy and Religions)
01998122* มนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม                                                        3(3-0-6)
                        (Man, Health and  Environment)
01998421        สุนทรียศาสตร์                                                                               2(2-0-4)
                        (Aesthetics)
                        1.3  กลุ่มวิชาภาษา   15  หน่วยกิต
01999021        ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                  3(3-0-6)
                        (Thai Language for Communication)
01355111        ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I                                                                    3(3-0-6)
                        (Foundation English I)
01998123*        ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II                                                                  3(2-2-5)
                        (Basic English II)
01998221* ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III                                                                 3(2-2-5)
                        (Basic English III)
01998321* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ                                              3(2-2-5)
                        (English for Communication in Careers)
                        1.4  กลุ่มวิชาพลศึกษา  ไม่นับหน่วยกิต  (2 หน่วยกิต)
01175XXX         กิจกรรมพลศึกษา                                                                   1,1(0-2-1)
                    2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 111 หน่วยกิต
               2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  31 หน่วยกิต  
01998141          จุลชีวและปรสิตวิทยา                                                                    3(2-2-5)
                        (Microbiology and Parasitology)
01998142          กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา I                                                        3(2-2-5)
                        (Anatomy and Physiology I)  
01998143          กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา II                                                       3(2-2-5)
                        (Anatomy and Physiology II)  
01998144**      โภชนาการ                                                                             2(1-2-3)
                        (Nutrition)
01998145          ชีวเคมี                                                                                     3(2-2-5)                         (Biochemistry)        
01998146          จิตวิทยาและพัฒนาการตามวัย                                                           3(3-0-6)
                        (Psychology  and Human Development)
01998147*        การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ                                               2(1-2-3)
                        (Systemic Thinking Process Development)
01998241          เภสัชวิทยา                                                                                3(3-0-6)
                        (Pharmacology)
01998242          พยาธิสรีรวิทยา                                                                            3(3-0-6)
                        (Pathophysiology) 
01998371*        ระบาดวิทยาและชีวสถิติสำหรับพยาบาล                                              1(1-0-2)
                        (Epidemiology and Biostatistics in Nursing Profession)
01998391* สถิติและการใช้โปรแกรมเพื่อการวิจัย                                              2(2-0-4)
                        (Statistics and Program for Research)
01998441          เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ                                                           3(3-0-6)
                        (Economics  and  Health System)
                   2.2  กลุ่มวิชาชีพการพยาบาล  80  หน่วยกิต
01998148**      การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล                                             2(1-2-3)
                        (Nursing Informatics and Communication in Nursing)
01998201**      จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล                                           3(3-0-6)
                        (Ethics and Laws in Nursing Profession)
01998251**      หลักการและเทคนิคการพยาบาล                                                        3(2-2-5)
                        (Principles and Techniques in Nursing)
01998252**      ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล                                               3(0-12-0)
                        (Principles and Techniques in Nursing Practicum)  
01998253**      มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล                                               2(2-0-4)
                        (Basic Concepts Nursing Theories and Nursing Process)
01998254**      การประเมินภาวะสุขภาพ                                                                  2(1-2-3)
                        (Health Assessment)
01998255**      การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ                                               2(1-2-3)
                        (Teaching and Counseling in Health)
01998256**      การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย                                      3(2-2-5)
                        (Health Promotion  and  Illness  Prevention)
01998271**      การพยาบาลครอบครัวและชุมชน I                                                      3(3-0-6)
                        (Family and Community Nursing I)
01998272** ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน I                                               2(0-8-0)
                        (Family and Community Nursing Practicum I)
01998301** แนวโน้มและการพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล                                   2(2-0-4)
                        (Trends and Development of Nursing Profession)
01998361** การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ I                                                  4(4-0-8)
                        (Nursing Care of Persons with Health Problems I)
01998362         ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ I                                         3(0-12-0)
                        (Nursing Care of Persons with Health Problems Practicum I)
01998363         การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ II                                                 3(3-0-6)
                        (Nursing Care of Persons with Health Problems II)
01998364         ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ II                                        3(0-12-0)
                        (Nursing Care of Persons with Health Problems Practicum II)
01998365** การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต                                                     3(3-0-6)
                        (Nursing Care of Persons with Mental Health Problems)
01998366** ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต                                              2(0-8-0)
                        (Nursing Care of Persons with Mental Health Problems Practicum)
01998381** การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์I                                            4(4-0-8)
                        (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I)                     
01998382** ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ I                                4(0-16-0)
                        (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum I)
01998392**      การวิจัยทางการพยาบาล                                                                 3(2-2-5)
                        (Nursing Research)
01998401** การบริหารการพยาบาล                                                                   2(2-0-4)
                        (Nursing Administration)
01998402** ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล                                                            2(0-8-0)                         (Nursing Administration Practicum)
01998461** การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ III                                                3(3-0-6)
                        (Nursing Care of Persons with Health Problems III)
01998462** ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ III                                       3(0-12-0)
                        (Nursing Care of Persons with Health Problems Practicum III)
01998471** การพยาบาลครอบครัวและชุมชน II                                                     3(3-0-6)
                        (Family and Community Nursing II)
01998472** ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน II                                              2(0-8-0)
                        (Family and Community Nursing Practicum II)
01998473         การรักษาพยาบาลเบื้องต้น                                                               2(2-0-4)
                        (Primary Medical Care)
01998474         ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น                                                        2(0-8-0)
                        (Primary Medical Care Practicum)
01998481** การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ II                                          3(3-0-6)
                        (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery II)
01998482** ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ II                                 2(0-8-0)
                        (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum II)
                    3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
01998243         พืชสมุนไพร                                                                                2(2-0-4)
                        (Medicinal Plants)
01998244          การนวดแผนไทยเพื่อการบำบัด                                                          2(1-2-3)
                        (Thai Traditional Therapeutic Massage )  
01998442          ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ                                                       2(1-2-3)
                        (Thai Wisdom and Health Care)   
01998257          นวตกรรมการพยาบาล                                                                    2(1-2-3)
                        (Nursing Innovation)
01998334         พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม                                                        2(1-2-3)
                        (Group Dynamic and Team Working)