แผนการศึกษา

3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบัติการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01355111

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

3(3-0-6)

01420101

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

2(2-0-4)

01998111

เคมีเบื้องต้น 

3(2-2-5)

01998122

มนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

01999021

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

01998421

สุนทรียศาสตร์

2(2-0-4)

01999211

คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 

3(2-2-5)

01175XXX

กิจกรรมพลศึกษา

1 (0-2-1)*

รวม

19(17-4-36)

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบัติการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01998123

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II

3(2-2-5)

01998121

ปรัชญาและศาสนา 

2(2-0-4)

01998141

จุลชีวและปรสิตวิทยา

3(2-2-5)

01998142

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา I

3(2-2-5)

01998144

โภชนาการ

2(1-2-3)

01998146

จิตวิทยาและพัฒนาการตามวัย

3(3-0-6)

01998147

การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

2(1-2-3)

01998148

การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล

2(1-2-3)

รวม

20(14-12-34)

ปีที่ 1  ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบัติการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01998143

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา II

3(2-2-5)

01998145

ชีวเคมี

3(2-2-5)

01998242

พยาธิสรีรวิทยา

3(3-0-6)

รวม

9(7-4-16)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบัติการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01998241

เภสัชวิทยา 

3(3-0-6)

01998251

หลักการและเทคนิคการพยาบาล

3(2-2-5)

01998253

มโนมติ ทฤษฏีและกระบวนการพยาบาล

2(2-0-4)

01998254

การประเมินภาวะสุขภาพ

2(1-2-3)

01998255

การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

2(1-2-3)

01998256

 

การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย

3(2-2-5)

01998271

การพยาบาลครอบครัวและชุมชน I

3(3-0-6)

01998441

เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ 

3(3-0-6)

รวม

21(17-8-38)

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบัติการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01998221

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III

3(2-2-5)

01998252

ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

3(0-12-0)

01998272

ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน   I

2(0-8-0)

01998365

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต   

3(3-0-6)

01998371

ระบาดวิทยาและชีวสถิติสำหรับพยาบาล

1(1-0-2)

01998381

การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ I

4(4-0-8)

รวม

16(10-22-21)

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน

หมวดวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบัติการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01998201

จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพพยาบาล

3(3-0-6)

01998361

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ I

4(4-0-8)

 

วิชาเลือกเสรี

2(- - )

รวม

 9(- - )

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบัติการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01998361

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 

3(0-12-0)

01998363

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพII

3(3-0-6)

01998366

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

2(0-8-0)

01998391

สถิติและการใช้โปรแกรมเพื่อการวิจัย  

2(2-0-4)

01998471

การพยาบาลครอบครัวและชุมชน II 

3(3-0-6)

 

วิชาเลือกเสรี

2(- - )

รวม

15(- -)

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบัติการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01998364

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ II 

3(0-12-0)

01998382

ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและ

การผดุงครรภ์ I

4(0-16-0)

01998461

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพIII 

3(3-0-6)

รวม

10(3-28-6)

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบัติการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01998321

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 

3(2-2-5)

01998401

การบริหารการพยาบาล   

2(2-0-4)

01998473

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

2(2-0-4)

 

วิชาเลือกเสรี

2(- - )

                              รวม

9(- - )

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบัติการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01998301

แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล

2(2-0-4)

01998392

การวิจัยทางการพยาบาล    

3(2-2-5)

01998462

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ III

3(0-12-0)

01998472

ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน   II 

2(0-8-0)

01998481

การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ II

3(3-0-6)

รวม

13(7-22-15)

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบัติการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01998402

ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล  

2(0-8-0)

01998474

ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

2(0-8-0)

01998482

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และ

การผดุงครรภ์ II

2(0-8-0)

รวม

6(0-24-0)