ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
    1.1 ปรัชญาและความสำคัญ 
            วิทยาลัยพยาบาลนพรัตน์วชิระ มีความเชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพในการดูแลตนเองและการพยาบาลเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้ใช้บริการ บนพื้นฐานการดูแลแบบเอื้ออาทร รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลมาใช้เชื่อมโยงการดูแล ส่งเสริม รักษา ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน  สามารถให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์   กล่าวโดยเป็นการให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง  โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก  ภายใต้บริบทและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การจัดการศึกษาพยาบาลเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นนิสิตเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จากสถานการณ์จริง ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาล ระบบสุขภาพ และปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ รวมทั้งศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   มีทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์สื่อสารและการเทคโนโลยี  และทักษะการปฏิบัติการพยาบาล รวมทั้งตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
    1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
  1. แสดงคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลดังต่อไปนี้
1.1 เคารพในคุณค่า  ศักดิ์ศรีและความเป็นปัจเจกทั้งของตนเองและผู้อื่น 
1.2 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการดำรงตนและการปฏิบัติงาน
1.3 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป
1.4 มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่ได้รับผิดชอบ ตลอดจนมี
ความสามารถทางการสื่อสารและมีความสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 มีสุขภาวะและวุฒิภาวะทางอารมณ์
1.6 สนใจ ใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง
1.7 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการพยาบาลที่ทันสมัยได้
อย่างต่อเนื่อง
1.8 สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและใช้สถิติได้เหมาะสมในวิชาชีพ
1.9 มีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งมีความเชื่อมั่นในการพยาบาลและคุณค่าแห่งตน
2. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานและศึกษาต่อในระดับสูง
3. ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมและด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  ตามปัญหาและความ
ต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริงโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลักแก่ผู้รับบริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพทุกระดับของสถานบริการสุขภาพบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรทางสุขภาพ พัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ให้สามารถดูแลตนเองทางด้านสุขภาพตามบริบทและวิถีการดำรงชีวิตได้
5. ร่วมทำวิจัยและเลือกใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้
6. เลือกใช้แหล่งทรัพยากร นวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม

2. แผนพัฒนาปรับปรุง : หลักสูตรนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบการศึกษา (4 ปี)
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

แผนการพัฒนา เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐานตัวบ่งชี้

1. แผนการพัฒนาคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

 

1จัดอบรมการเรียนการสอนและการประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่พัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน

2. ติดตามการวางแผนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ โดยประเมินจาก มคอ. 3  4  5 และ6

3. ดำเนินการประเมินการสอนของคณาจารย์ โดยมอบหมายให้นิสิต  ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และหัวหน้าภาค เป็นผู้ประเมิน

4. ติดตามการประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ทั้งนี้ให้ผู้ใช้บัณฑิตเป็นผู้ประเมิน

5. นำผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

1จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการอบรมการเรียนการสอนและการประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่พัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน อย่างน้อยร้อยละ 90

2ทุกรายวิชามีการเขียน มคอ3  4  5 และ 6

3. มีผลการประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอนของนิสิต  ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และหัวหน้าภาค ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ 80

4. ผลการประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

โดยรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไปและมีคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้านไม่ต่ำ

กว่า 3.51

2. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ความรู้เชิงวิชาชีพและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

   2.1 การบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม     

   2.2 อาชีวอนามัย ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพแก่บุคคลทุกช่วงวัย

 

 

1จัดประชุมอาจารย์ เพื่อพิจารณาและกำหนดเนื้อหาวิชา และสาระหลักในการบูรณาการ

2. ตรวจสอบ แผนการสอน มคอ. 3  4  5   และ 6 ตามที่ประชุมอาจารย์กำหนด  เช่น  บูรณาการ /เพิ่มเนื้อหาเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริการแบบองค์รวม

3. ดำเนินการเรียนการสอน

โดยเน้นการให้การพยาบาลแบบองค์รวมและด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  

4. ส่งเสริมการทำงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

1ร้อยละแผนการสอน มคอ. 3  4  5 และ 6  ที่มีการบูรณาการความรู้เชิงวิชาชีพและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยร้อยละ 20 ของวิชา

2นิสิตมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนแบบบูรณาการมากกว่าร้อยละ 80

3. ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ที่สอนด้วยวิธีบูรณาการอยู่ในระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 75

4.  จำนวนนิสิตที่มีผลการประเมินการในการให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วย

หัวใจความเป็นมนุษย์อยู่ในระดับดี มากกว่าร้อยละ 75

5มีจำนวนงานวิจัยในชั้นเรียนมากกว่าร้อยละ 10 ของวิชา

3. พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การวิจัยและ/หรือการนำวิจัยไปใช้ รวมทั้ง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเน้นการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้นิสิตแสดงความคิดเห็น

2จัดระบบห้องปฏิบัติการพยาบาลที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามความต้องการของนิสิต

3. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ระบบอินเทอร์เนตไร้สาย ให้รวดเร็ว ทันสมัย เข้าถึงได้ทั้งนอกและในห้องเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการค้นคว้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

4. ปรับปรุงห้องปฎิบัติการและอุปกรณ์ในการเสริมทักษะวิชาชีพ ให้ทันสมัย พร้อมใช้  เพื่อส่งเสริมส่งเสริมให้นิสิตได้ฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลของอย่างต่อเนื่อง

5จัดให้มีการสอบทักษะการพยาบาลที่จำเป็นก่อนการสำเร็จการศึกษา

6. มอบหมายงานให้นิสิตได้

ค้นคว้างานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียน และวิเคราะห์การนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

  7. มอบหมายให้นิสิตมีส่วนร่วมในงานวิจัยของสถาบัน

1.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการเรียนรู้  ความ

สามารถในการวิจัยหรือการนำวิจัยไปใช้  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของบัณฑิต อยู่ในระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 80

2. จำนวนนิสิตทุกคนมีผลการสอบผ่านทักษะการพยาบาลที่จำเป็นผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 80

3นิสิตทุกคนสอบผ่านเกณฑ์สมรรถนะความสามารด้านคอมพิวเตอร์