ความหมายของเลขรหัสประจำวิชา

ความหมายของเลขรหัสประจำวิชา
ความหมายของรหัสประจำวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย เลข  8 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขลำดับที่ 1-2 (01)        หมายถึง          วิทยาเขตบางเขน
เลขลำดับที่ 3-5 (998)          หมายถึง            สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
เลขลำดับที่ 6                   หมายถึง            ระดับชั้นปี
        เลขลำดับที่ 7   มีความหมายดังนี้                        
                        0    หมายถึง    กลุ่มวิชาการบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ
                                            จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล    
                1    หมายถึง    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
                        2    หมายถึง    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กับภาษาศาสตร์
                        3    หมายถึง    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
                        4    หมายถึง    กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
                        5    หมายถึง    กลุ่มวิชาแนวคิดพื้นฐาน  สร้างเสริมสุขภาพ  
                        6    หมายถึง    กลุ่มวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและวิชาการพยาบาลบุคคล
                                            ที่มีปัญหาทางจิต
                        7    หมายถึง    การพยาบาลครอบครัวและชุมชน และบำบัดทางการพยาบาล
                        8    หมายถึง    กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา  ทารกและผดุงครรภ์
                        9    หมายถึง    กลุ่มวิชาวิจัย และสถิติ
เลขลำดับที่ 8       หมายถึง     ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม