คำอธิบายรายวิชา

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
01355111   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I  (Foundation English I) 3(3-0-6)
โครงสร้างที่สำคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ประสานสัมพันธ์กัน ทั้ง 4 ทักษะ เน้นความสามารถในการใช้ภาษา เพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้อง
        Exposure to significant structures of the English language as the basis of developing language abilities: listening, speaking, reading and writing through language skill integration with emphasis on communicative competence.

01420101  ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน (Physics in daily life)  2(2-0-4)
        หลักการ ทางฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 
        Basic principles in physics and astronomy related to daily life

01998111*   เคมีเบื้องต้น   (Introduction to Chemistry)  3(2-2-5)
        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาเคมีโดยทั่วไป เรื่องของสาร รวมทั้งสมบัติและประโยชน์ที่มีต่อชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่างวิวัฒนาการทางเคมีกับมนุษย์และสังคม เคมีสิ่งแวดล้อมและเคมีประยุกต์ 
        An introduction to chemistry, matters, their properties and uses in daily life, relationship between chemical evolution and human beings and society, environmental chemistry and applied chemistry.

01998121  ปรัชญาและศาสนา  (Philosophy and Religions)  2(2-0-4)
        แนวคิดและวิธีคิดทางปรัชญาตะวันตกและตะวันออก ลักษณะแนวคิดของปรัชญาในศาสนาต่างๆ ทฤษฎีทางจิตวิญญาณตามแนวคิดของศาสนา การนำหลักคำสอนของศาสนาไปประยุกต์ในการดำเนินชีวิตและการพยาบาล
        Concepts and methods of thinking based on Western and Eastern philosophies, philosophies of various religions, theory of spirituality related to religious beliefs, and the applications of religions to individual lifestyles and nursing.

01998122* มนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Man, Health and  Environment)  3(3-0-6)
        มนุษย์และองค์ประกอบของมนุษย์ สังคม ความเชื่อ การให้คุณค่า และวัฒนธรรมของบุคคล ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้กระบวนการศึกษาสภาพการณ์จริงในชุมชน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อให้เข้าใจความเป็นจริงของมนุษย์ และปัจจัยที่มีต่อการดำรงชีวิตและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
        Human and human components, social, beliefs, values and cultures of individual.  The relation of human and environment, health and health behaviors through community authentic learning, lesson learned, case  conference  for understanding human reality and factors related to human living and individual difference.

01998123*   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II  (Basic English II)  3(2-2-5)
        การอ่านบทความภาษาอังกฤษเพื่อสรุปสาระสำคัญ และการอ่านวิเคราะห์ การฟังเพื่อความเข้าใจและจับใจความสาระทางวิชาการและวิชาชีพ  การพูดในสถานการณ์ที่แตกต่าง การพูดเพื่อนำเสนอ และการเขียนย่อหน้าสั้นๆ ทางวิชาการ
        Reading english articles for summarizing main contents, critical reading, comprehensive listening on academic and professional content, speaking in different occasions, oral presentation and writing on a short academic article.

01998221*  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III  (Basic English III)  3(2-2-5)
        พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการพยาบาล การสนทนา การสื่อสารกับผู้มาใช้บริการพยาบาลและทีมสุขภาพ รวมทั้งการบันทึก การเขียนรายงานในวิชาชีพและการเขียนบันทึกทางการพยาบาล
        Development of listening, speaking, reading, and writing skills on health and nursing articles, conversation and communication with clients and health care team, as well as professional record, report, and nurses’ note.

01998321*  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  (English for Communication in Careers)  3(2-2-5)
        พัฒนาทักษะการอ่าน การฟังและสรุปบทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ  การพูดและการเขียนเชิงธุรกิจ  การเขียนเรียงความทางวิชาการ การนำเสนอรายงาน รวมทั้งการกล่าวสุนทรพจน์และการพูดในโอกาสต่างๆ  
        Development of reading, listening, summarizing skill on health research and articles, speaking and writing in business, writing academic essay, presenting, making speeches, speaking in various occasions.    

01998421   สุนทรียศาสตร์   (Aesthetics)  2(2-0-4)
        แนวคิดความงามของธรรมชาติและศิลปะสุนทรียศาสตร์ ความงามของศิลปกรรม ความไพเราะจากการได้ยิน การอนุรักษ์ศิลปะ การประยุกต์ใช้ศิลปะใน การดําเนินชีวิตรวมทั้งสุนทรียศาสตร์กับคุณภาพชีวิต 
        Concepts of natural esthetics and art esthetics, works of art aesthetic, aesthetics of hearing, art conservation,art application to quality living, as well as esthetics and   quality of life.

01999021   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (Thai Language for Communication)  3(3-0-6)
        ภาษาไทยในการสื่อสาร ความคิดกับการใช้ภาษา ภาษากับสังคม และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        Thai language for communication, thoughts and language usage, language and 
society, and the skill development of Thai language for communication.

01999211  คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน  (Mathematics and Computers in Everyday Life)  3(2-2-5)
        การประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนำไปใช้ในงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจและสังคม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมายด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย และการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณและการนำเสนอข้อมูล
        Application of mathematics, statistics  and computer programs in natural  resources, socio-economic through data acquisition, data interpretation using simplified mathematical models and application of computer programs for calculation and data presentation.

01998141  จุลชีวและปรสิตวิทยา  (Microbiology and Parasitology)  3(2-2-5)          
        ชนิด รูปร่าง ลักษณะ คุณสมบัติและสรีรวิทยาของจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพการติดเชื้อ การเกิดโรค การแพร่กระจายกลไกการต้านทานโรค การควบคุมป้องกันการติดเชื้อของร่างกาย การทำลายและการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ปรสิต โดยใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความรับผิดชอบ และสามารถดูแลตนเองได้
        Types, forms, characteristics and physiology of micro- biology causing infection, diseases, transmission, resistance mechanism, human body control and prevent infection, disinfectant through learning process, analytical and reasoning thinking, responsibilities and self-care. 

01998142  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา I  (Anatomy and Physiology I)  3(2-2-5)
        โครงสร้าง  หน้าที่และกลไกการทำงานของเซลล์  เนื้อเยื่อ และอวัยวะ การทำงานประสานกันอย่างสมดุลของระบบต่าง ๆ  ในร่างกายมนุษย์เกี่ยวกับ  ระบบผิวหนัง  ระบบกระดูก และข้อต่อ   ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบการไหลเวียน และ ระบบการหายใจ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อจำลองหรือสื่อของจริง แสดงความคิดอย่างมีเหตุผล แสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีและมีความรับผิดชอบ
        Structures,  functions  and  mechanism  of cells,  tissue  and  organs, balancing  coordination of skin, bones,  joints,  muscles, neurology,  circulatory  and  respiratory system through participatory learning, self- study, simulation, reasonable thinking, searching information using technology, as well as responsibilities.    

01998143  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา II  (Anatomy and Physiology II)  3(2-2-5)
        โครงสร้าง หน้าที่ กลไกการทำงานของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ การทำงานประสานกันอย่างสมดุลของระบบต่าง ๆ  ในร่างกายมนุษย์เกี่ยวกับ  ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ   ระบบสืบพันธุ์   การปฏิสนธิและการเจริญเติบโต   การควบคุมอุณหภูมิร่างกาย  และสมดุลน้ำ
อิเล็็คโทรไลต์ และกรดด่างของร่างกาย  
        Structures,  functions, and  mechanism of cells, tissues and  organs; balancing  coordination  of  digestion,  elimination,  endocrine  glands   and   hormonal function, reproduction, fertilization, growth development, and the control of temperature, and fluid- electrolyte system and the control of normal health systems. 

01998144**  โภชนาการ  (Nutrition)  2(1-2-3)
    แนวคิดด้านโภชนาการ ความสำคัญของโภชนาการต่อภาวะสุขภาพ  ชนิดและคุณค่าสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายของบุคคลแต่ละวัย  การให้โภชนศึกษา  การคำนวณปริมาณและพลังงานจากสารอาหารต่าง ๆ การรักษาคุณค่าสารอาหาร และการจัดอาหารที่เหมาะสมต่อบุคคลในภาวะสุขภาพปกติและเจ็บป่วย
    Concepts of nutrition, an importance of nutrition to health status, essential 
nutrient for human body in each age, nutritional education, calculation of amount and calories of various nutrients, preservation of food, and provision of appropriate food for both healthy and ill people. 

01998145  ชีวเคมี   (Biochemistry)  3(2-2-5)        
        แนวคิดและหลักการทางชีวเคมี    โครงสร้าง     และคุณสมบัติของชีวโมเลกุล หน้าที่สำคัญของชีวโมเลกุล  การทำงานของเอนไซม์  เมตาบอลิซึมของสารอาหาร  การสังเคราะห์โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ฮอร์โมน กรดนิวคลิอิก  ของเหลวในร่างกาย การควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึมในภาวะปกติ และการเจ็บป่วย กระบวนการสร้างและการสลายของสารอาหาร  กระบวนการเมตาบอลิซึม  การควบคุมปฏิกิริยาต่างๆภายในเซลล์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พันธุวิศวกรรม การประยุกต์ความรู้ทางชีวเคมีให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต   โดยกระบวนการศึกษาค้นคว้า  และสืบหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ รู้จักแสวงหาโดยใช้เทคโนโลยี มีการเชื่อมโยงความรู้ในการประยุกต์ใช้ และมีความรับผิดชอบ
        Concepts and principles of biochemistry, structure and characteristics of bio-molecules, key functions of bio-molecules, functions of enzyme, nutritious metabolism, and synthesis of protein, carbohydrate, lipid, hormone, and nucleic acid, and body fluid; metabolic control in both normal health status and illness, formative and digestive processes of nutrition, metabolism, control of reactions in cells, and advanced technology in genetic engineering; the applications of knowledge on biochemistry in  daily livings through participatory learning, self-study, critical thinking, searching information using technology, applying knowledge with responsibilities.

01998146    จิตวิทยาและพัฒนาการตามวัย (Psychology and Human  Development) 3(3-0-6)
          แนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยา วุฒิภาวะ การรับรู้ การเรียนรู้  การคิด การจำ เชาว์ปัญญา อารมณ์  แรงจูงใจ ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม อัตมโนทัศน์ บุคลิกภาพ ความเครียดและการปรับตัว พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม  และจริยธรรมของบุคคลแต่ละวัย
        Psychology concepts and theories, maturation, perception, learning, thinking, memorizing, intellectualization, emotion, motivation, beliefs, attitude, value, self-concept, personality, stress and coping, behavior and behavior modification, and the development of physical, psychological, social and ethical aspects of individual each age. 

01998147*  การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  (Systemic Thinking Process Development)  2(1-2-3)
        ศึกษาแนวคิดและหลักการคิด  การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ การเชื่อมโยง เรื่องเหตุและผลการตัดสินใจเชิงจริยธรรมรวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล
        Concepts and principles, systemic thinking development and critical thinking, cause and effect relations, ethical decision, as well as problem solving to nursing practice                                                                                                      

01998148**  การสื่อสารสารและสนเทศทางการพยาบาล  (Nursing Informatics and Communication in Nursing)  2(1-2-3)
        แนวคิด และหลักการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร  การประยุกต์ความรู้ทางการสื่อสารในการพยาบาลกับบุคคล ครอบครัว และชุมชน  แนวคิดของสารสนเทศทางการพยาบาล  การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศในเครือข่ายโลก หลักการและวิธีการใช้เทคโนโลยีในการค้นหา  การวิเคราะห์และการเลือกใช้สารสนเทศทางการพยาบาล ข้อมูลข่าวสารในสถานบริการสุขภาพอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
        Concepts  and  principles of  communication,  methods  of   communication, applications  of  communication  knowledge in  nursing  for  individual,  family  and community; concepts of information technology in nursing, accessing to informatics sources in global network; principles and  methods of  utilizing technology for searching and analyzing health information; selecting nursing information technology in health care settings responsively to the globalizing world.  

01998201** จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล  (Ethics and Laws in Nursing Profession)   3(3-0-6)
        แนวคิดและทฤษฎีจริยศาสตร์  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายวิชาชีพ นิติเวช นิติจิตเวช และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาจริยธรรมทางการพยาบาล และการแก้ไข แนวทางการนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและการดำเนินชีวิต
        Concepts and ethical theories, ethics, code of ethics, nursing regulations, forensic, forensic medicine, and related laws; ethical problems in nursing and solutions to nursing practice and living.

01998241  เภสัชวิทยา  (Pharmacology)  3(3-0-6)
        ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา จลนศาสตร์ และกลศาสตร์ของยา ปฏิกิริยาต่อกันของยา กลุ่มยาประเภทต่างๆ สมุนไพรที่ใช้ในการบำบัดรักษา  บัญชียาตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข บทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลในการบริหารยา
         Basic knowledge about pharmacology, pharmacokinetics, drug mechanism and drug reactions; herbal medicines, list of drugs according to the regulations of the Ministry of Public Health, Thailand as well as nurses’ roles and responsibilities on drug administration 
                                                                                                    
01998242  พยาธิสรีรวิทยา  (Pathophysiology)  3(3-0-6)
         พยาธิสภาพ  กลไกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์  และอวัยวะในระบบต่างๆ กลไกการปรับตัว ปฏิกิริยาตอบโต้  การปรับตัวของร่างกาย  เมื่อเกิดพยาธิสภาพโดยกระบวนการศึกษาและสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง สรุปเป็นผังความคิดรวบยอด แสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี รู้จักใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและมีการคิดอย่างเป็นระบบ
        Pathology, changing processes in structure and function of cells and systematic organs; adaptation and reaction processes of human body toward the occurrence of pathology through self-study, case analysis, concept mapping, using technology information and English language to search information, as well as systemic thinking.

01998243  พืชสมุนไพร  (Medicinal Plants)  2(2-0-4)
        พืชสมุนไพร ชื่อ วงศ์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ส่วนที่ใช้  ส่วนประกอบที่สำคัญ ประโยชน์ การนำพืชสมุนไพรมาใช้ในงานสาธารณสุข
        Medical plants including names, family, characteristics of botany, parts and ingredients of specific herbs and plants, the application of herbal medicines to public health services.

01998244  การนวดแผนไทยเพื่อการบำบัด  (Thai Traditional Therapeutic Massage)  2(1-2-3)
        ประวัติการนวดไทย หลักศีลธรรม และจรรยาบรรณของวิชาหัตถเวชศาสตร์ ระเบียบการนวดในราชสำนัก การฝึกนิ้วมือนำการนวดต่างๆ หลักการนวดพื้นฐานขาด้านใน และขาด้านนอก หลังแขนด้านใน แขนด้านนอก บ่า โค้งคอ และหัวไหล่ ท่าบริหาร การประคบน้ำร้อน การประคบคนไข้ หลักการตรวจ การวินิจฉัย และการรักษาทางหัตถเวชกรรม 
The history of Thai traditional massage, moral principles, and ethical of science of massage, practice of Royal Thai message therapeutic massage, practice of a finger massage, principles of basic massage including medial and lateral legs, back, medial and lateral arm, shoulders, and neck; exercise, hot compression, client compression, and principle of examination, diagnosis and therapeutic management using the science of massage.

01998251**  หลักการและเทคนิคการพยาบาล (Principles and Techniques in      Nursing)  3(2-2-5)          
        หลักการและเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลบุคคลทุกช่วงวัยของชีวิตที่มีภาวะสุขภาพปกติและเบี่ยงเบน  บนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทร ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน
        Principles and holistic nursing techniques for nursing care of people at  all ages in healthy and deviation status based on caring, ethics and human rights.

01998252**  ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล  (Principles and Techniques in Nursing Practicum)   3(0-12-0)
        ปฏิบัติการพยาบาล และการดูแลบุคคลทุกช่วงวัยของชีวิตที่มีภาวะสุขภาพปกติและเบี่ยงเบนในสถานการณ์จริง ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม บนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทร โดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์และความปลอดภัยของผู้รับบริการภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน
        Nursing practice and providing nursing care for individuals with healthy and deviation status at all ages in  real situations, utilizing nursing processes and holistic health care based on the theory of caring, humanized care, and patients’ safety within the scope of laws and professional ethics and human rights.

01998253**  มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล  (Basic Concepts, Nursing Theories and Nursing Process)  2(2-0-4)
        มโนมติเกี่ยวกับภาวะสุขภาพกับการเจ็บป่วย สิทธิผู้ป่วย  การพยาบาล การดูแล แบบองค์รวม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาลและการนำไปใช้ โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน
        Concepts of health and illness, patients’ rights, nursing, holistic care, ethics and professional code of ethics, basic theories related to nursing and nursing theories, nursing process, and their applications with regards to ethics and human rights.

01998254**  การประเมินภาวะสุขภาพ  (Health Assessment)  2(1-2-3)
        แนวคิด  หลักการและวิธีการประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวมแก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิต โดยการซักประวัติ  ตรวจร่างกาย การประเมินสภาพจิตสังคม ปัญญาและจิตวิญญาณ การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษ ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน
        Concepts, principles and methods of holistic health assessment at all ages, including history taking, physical examination, psycho-social, intellectual, and spiritual assessments; laboratory interpretation and other medical examinations, health investigation with regard to ethics and human rights. 

01998255**  การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ  (Teaching and Counseling in Health)  2(1-2-3)
        แนวคิด  ทฤษฎี หลักการ  และกระบวนการสอนทางสุขภาพ  การสร้างสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพระหว่างบุคคล  การสอนและให้คำปรึกษาทางสุขภาพ   รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสอนทางสุขภาพ  
        Concepts, theories, principles and processes of health teaching, building interpersonal and professional relationships, teaching and counseling, including the utilization of various technology regarding health teaching.

01998256**   การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย  (Health Promotion  and  Illness  Prevention)  3(2-2-5)
        แนวคิด ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันการเจ็บป่วยแบบองค์รวมแก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิต ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของบุคคล การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยการใช้กระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานการดูแลอย่างเอื้ออาทร และเลือกใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากร และเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน เพื่อมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง
        Concepts and theories of health promotion and illness prevention of individuals at all ages  based on holistic approach; factors related to health, health promotion and llness prevention through the application of nursing process based on caring, and the utilization of local wisdom, resources and appropriate technology considering ethics and human rights in order to promote self-care competency of individuals.

01998257  นวตกรรมการพยาบาล (Nursing Innovation) 2(1-2-3)
        พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนิสิต  เพื่อสร้างนวตกรรมการพยาบาล เน้นกระบวนการ เรียนรู้สิ่งใหม่ ให้สามารถใช้การได้ และมีความเหมาะสมในเชิงเหตุผล หลักวิชาการ และมีคุณค่า(Valuable) ทำให้งานบริการพยาบาลดีกว่าเดิม  
        Development of students to create Nursing Innovation  focused on the process 
learning a new things to workable and valuable  to help better health services

01998271**  การพยาบาลครอบครัวและชุมชน  I  (Family and Community Nursing I)  3(3-0-6)
        แนวคิด ทฤษฎี หลักการการพยาบาลครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวม บนพื้นฐานการดูแลอย่างเอื้ออาทร การสร้างและการวางแผนครอบครัว ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพครอบครัวและชุมชน   การประเมินภาวะสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันปัญหาสุขภาพของครอบครัวและชุมชน  โดยใช้กระบวนการพยาบาล วิธีการทางระบาดวิทยาร่วมกับทีมสุขภาพและองค์กรชุมชน  เลือกใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน เพื่อมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้ 
        Concepts, theories and principles of holistic approach in family and community
nursing based on the theory of caring, family constructing and planning, factors influencing health status of family and community, health assessment, health promotion and prevention of health problems in family and community utilizing nursing processes with regards to the integration of epidemiologic methods in the collaboration of healthcare teams and community organizations integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology based on the principles of ethics, and human rights in order to promote strength of family and community self-reliance.

01998272**  ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน I (Family and Community Nursing Practicum I)  2(0-8-0)
        ปฏิบัติการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพครอบครัวและชุมชน แบบองค์รวมบนพื้นฐานของการดูแลอย่างเอื้ออาทร  โดยใช้กระบวนการพยาบาล วิธีการทางระบาดวิทยา ร่วมกับทีมสุขภาพและองค์กรชุมชน ดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันปัญหาสุขภาพในครอบครัว โรงเรียน สถานประกอบการ และชุมชน เลือกใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม ยึดหลักจริยธรรม และสิทธิมนุษยชน มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้
        Nursing practice in health promotion and preventing health problems in family and community based on holistic approach and caring through the applications of nursing process and epidemiological methods collaborating with healthcare teams and community organizations, Utilization nursing process, epidemiology and working with health care teams and community organization, operating health promotion and health problems prevention in family, school, work place,  and community integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology based on the principles of ethics, and human rights in order to promote strength of family and community self-reliance.

01998301** แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล  (Trends and Development of Nursing Profession)  2(2-0-4)
        พัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล ทั้งในและต่างประเทศ คุณลักษณะของวิชาชีพการพยาบาล  องค์กรวิชาชีพการพยาบาล ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
        Development of nursing profession nationally and internationally; the characteristics of nursing profession; nursing organization; factors influencing the progression and development of nursing profession; issues and trends in nursing  as well as  the development of nursing profession. 

01998334   พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม (Group Dynamic and Team Working)     2(1-2-3)        
        ลักษณะของกลุ่ม พลวัตกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม และการทำงานเป็นทีม การบริหารทีม  หรือเป็นสมาชิกในทีม  ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม  ฝึกวิเคราะห์พลวัตกลุ่ม การใช้พลวัตกลุ่ม  เพื่อส่งเสริมการทำงาน
        Characteristics of group, group dynamic, group processes, teamwork, team administration, team member, factors affecting the promotion of teamwork, practicing group dynamic analysis, application of group dynamic for work promotion

01998361**  การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ I  (Nursing Care of Persons with Health Problems I)  4(4-0-8)
        แนวคิดหลักในการดูแลบุคคล    วัยเด็ก    ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเจ็บป่วย หลักการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทร แก่บุคคลในวัยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ในภาวะวิกฤติ เฉียบพลัน  เรื้อรัง และที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของการรับประทานอาหารและน้ำ การขับถ่ายอุจจาระ การขับถ่ายปัสสาวะ ผิวหนัง กระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ ฮอร์โมน โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เลือกใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง
        Concepts and principles of nursing care for individuals during childhood, adult and elderly responding to illnesses; the principles of holistic approach based on the theory of caring given to childhood, adult and elderly in critical, acute, and chronic health problems related to abnormal  food consuming and digestion, urinary and feces elimination, skin, skeletal, joint and muscular system and endocrine system through utilization of nursing process to solve health problems based on humanized-care, the scope of ethics and human rights integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology in order to build up individual potentiality of self-care.

01998362** ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ I (Nursing Care of Persons with Health Problems Practicum I)  3(0-12-0)
        ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลในวัยเด็ก  ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของการรับประทานอาหารและน้ำ การขับถ่ายอุจจาระ การขับถ่ายปัสสาวะ ผิวหนัง กระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ ฮอร์โมน ทั้งในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง โดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนเลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง
        Nursing practice applying nursing processes to provide holistic health care based on the theory of caring for individual clients in different ages from childhood to adult and elderly with health problems related to food consuming and digestion, urinary and feces elimination, skin, skeletal, joint and muscular system and endocrine system in acute, critical and chronic conditions based on humanized-care, the scope of ethics and human rights; integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology in order to build up individual potentiality of self-care.

01998363  การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ II  (Nursing Care of Persons with Health Problems II)  3(0-12-0)
        แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวม บนพื้นฐานการดูแลด้วยความ เอื้ออาทรแก่บุคคลในวัยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะรับสัมผัส ภูมิคุ้มกัน เซลล์เจริญเติบโตผิดปกติ เลือด และส่วนประกอบของเลือด อวัยวะสืบพันธุ์และเพศสัมพันธ์ ปัญหาที่เกิดจากโรคติดต่อและโรคเขตร้อน โดยเน้นการป้องกันและการแพร่กระจายเชื้อที่คำนึงถึงระยะฟักตัวของโรคที่นำไปสู่การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ ในภาวะเฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรังโดยใช้กระบวนการพยาบาลโดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง
        Concepts and principles of  nursing  care for individuals during  childhood, adult and elderly responding to illnesses based on holistic approach and the theory of caring with health problems related to sensory organs, immune deficiency, abnormal growth of cell and tissue, blood and blood components, reproductive system and sexuality, communicable and tropical diseases in acute, critical and chronic conditions; using nursing processes based on humanized-care, the scope of ethics and human rights; integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology in order to build up individual potentiality of self-care.

01998364  ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ II   (Nursing Care of Persons with Health Problems Practicum II)  3(0-12-0)
        ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม บนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลในวัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะรับสัมผัส ภูมิคุ้มกัน เซลล์เจริญเติบโตผิดปกติ เลือด และส่วนประกอบของเลือด อวัยวะสืบพันธุ์และเพศสัมพันธ์ ปัญหาที่เกิดจากโรคติดต่อและโรคเขตร้อน โดยเน้นการป้องกันและการแพร่กระจายเชื้อที่คำนึงถึงระยะฟักตัวของโรคที่นำไปสู่การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง โดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเองของบุคคล 
        Nursing practice applying nursing processes to provide holistic health care based on the theory of caring for individual clients in different ages from childhood to adult and elderly with health problems related to sensory organs, immune deficiency, abnormal growth of cell and tissue, blood and blood components, reproductive system and sexuality, communicable and tropical diseases in acute, critical and chronic conditions; using nursing processes based on humanized-care, the scope of ethics and human rights integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology in order to build up individual potentiality of self-care.

01998365**  การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต  (Nursing Care of Persons with Mental Health Problems)  3(3-0-6)
        แนวคิด หลักการเกี่ยวกับสุขภาพจิต และจิตเวช อาการวิทยาทางจิตและการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตแบบองค์รวม  บนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิตที่มีภาวะเสี่ยง และมีปัญหาทางจิต ความคิด การรับรู้ ความจำ สติปัญญา  อารมณ์  พฤติกรรม การใช้สารเสพติดและการทารุณกรรม ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง  การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและการประเมินความเจ็บป่วยทางจิตเวช  การป้องกัน  ส่งเสริม บำบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพ ทั้งรายบุคคล   รายกลุ่ม ในสถานบริการและชุมชน โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของครอบครัว  และชุมชน
        Concepts and principles of mental health and pychiatrics, psychological symptomatology  and holistic nursing care based on holistic approach and the theory of caring given to different ages of persons with risks and problems regarding mental health, thinking, perception, memory, intelligence, emotion, behaviors, drug abuse and violence in acute, critical and chronic conditions; screening mental health problems and assessing mental illness; providing health prevention, promotion, therapeutic and rehabilitation both individual and group in health service settings and communities based on ethics and human rights aiming at promoting self-care competency of persons and participations of family and community.

01998366**  ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต    (Nursing Care of Persons with Mental Health Problems Practicum)  2(0-8-0)
        ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิตที่มีภาวะเสี่ยง และมีปัญหาทางจิต ความคิด การรับรู้ ความจำ สติปัญญา  อารมณ์  พฤติกรรม การใช้สารเสพติดและการทารุณกรรม ใน ระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง การคัดกองปัญหาสุขภาพจิตและการประเมินความเจ็บป่วยทางจิตเวช  การป้องกัน ส่งเสริม บำบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม ในสถานบริการและชุมชน ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง การมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน
        Nursing practice applying nursing processes to provide holistic health care based on the theory of caring given to different ages of persons with risks and problems regarding mental health, thinking, perception, memory, intelligence, emotion, behaviors, drug abuse and violence in acute, critical and chronic conditions; screening mental health problems and assessing mental illness, providing health prevention, promotion, therapeutic and rehabilitation for individuals and groups in health service settings and communities; applying therapeutic relationship to help persons with mental health problems based on the principle of ethics and human rights and integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology in order to build up individual potentiality for self-care and family and community participation.

01998371*  ระบาดวิทยาและชีวสถิติสำหรับพยาบาล (Epidemiology and Biostatistics in Nursing Profession)  1(1-0-2)
        แนวคิดพื้นฐานของระบาดวิทยา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคที่มีผลต่อสุขภาพความเจ็บป่วยของประชากรและปัญหาสาธารณสุข ธรรมชาติของการเกิดโรค ลักษณะทางระบาดวิทยาของโรคและการกระจายของโรคในชุมชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวสถิติ การรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลทางชีวสถิติ สถิติชีพและดัชนีอนามัย วิธีการทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังโรค การสืบสวนการระบาดของโรค หลักการป้องกันและการควบคุมโรค 
        Basic concept of epidemiology, factors related to causes of disease population health illness, and public health problems, nature of diseases, epidemiological characteristics of diseases,  and outbreak in communities; introduction to  biostatistics, data collection and presentation, vitalstatistics and health index, epidemiology method, surveillance, investigation of diseases, disease control and prevention.  

01998381**  การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ I  (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I)  4 (4-0-6)
        แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้ออาทรสำหรับมารดาและทารก  การวางแผนครอบครัวและปัญหาการมีบุตรยาก  การตั้งครรภ์ และพัฒนาการของทารกในครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด  ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ   การประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันปัญหาสุขภาพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว สร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารกและครอบครัว ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง
        Concepts and principles of holistic nursing care based on the theory of caring in maternal and newborn, family planning and infertility, pregnancy, development of fetus, processes of labor and post-partum care, factors influencing health, health assessment, health promotion and health problems prevention; supporting family participation and promoting mother, child, and family relationships based on the scope of ethics and human rights integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology in order to promote the potentiality of individual self-care.

01998382**  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ I  (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum I)   4 (0-16-0)
        ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลแบบองค์รวมบนพื้นฐานของหลักวิทยาศาสตร์และความเข้าใจความเป็นมนุษย์ในดูแลด้วยความเอื้ออาทรสำหรับมารดาและทารก การตั้งครรภ์ และพัฒนาการของทารกในครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ  การประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันปัญหาสุขภาพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว สร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารกและครอบครัว ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง
        Nursing practice applying nursing processes based on holistic approach, scientific processes, humanized care and the theory of caring in providing nursing care to maternal and newborn during pregnancy, fetus development, laboring and postpartum periods; factors influencing health, health assessment, health promotion, and illness prevention; supporting family participation, building the relationships among mother, newborn baby and family based on the scope of ethics and human rights integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology in order to promote the potentiality of individual self-care.

01998391* สถิติและการใช้โปรแกรมเพื่อการวิจัย  (Statistics and Program for Research)  2(2-0-4)
        หลักการ และการใช้สถิติในการวิจัยทางการพยาบาล การแปลผลและการนำเสนอข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา แนวคิดของการทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่าและความเชื่อมั่น ให้ความสำคัญกับสถิติอ้างอิงทั้งการเปรียบเทียบระหว่างสองกลุ่ม และหลายกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การใช้โปรแกรมสำเร็จในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
        Principles and utilization of statistics in nursing research, interpretation and presentation of data; descriptive statistics, concepts of hypothesis testing, estimation and confidence are provided. Inferential statistics for comparison of two and multiple groups, correlations between variables, data analysis by statistical package programs.  
 
01998392**   การวิจัยทางการพยาบาล  (Nursing Research)  3 (2-2-5)
        แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย  การออกแบบการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างสถิติที่ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล   การ เขียนโครงร่าง
และรายงานการวิจัย รวมถึงการเลือกและการวิเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล
        Concepts of research; the identification of research problem; research design; sampling techniques; statistical analysis, research instrument, data collection, data analysis; writing research proposal and research report; and the selection and utilization of research in nursing practice. 

01998401**  การบริหารการพยาบาล   (Nursing Administration)  2 (2-0-4)
        แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการบริหาร  กระบวนการและ  เทคนิคการบริหาร การพัฒนาวิชาชีพ ภาวะผู้นำ  การบริหารและการเป็นผู้นำทางการพยาบาลตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทางการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพและองค์กรสุขภาพ ยึดหลักจริยธรรมในการบริหารและสิทธิมนุษยชน
        Concepts, principles and the theories of administration, administration processes and techniques; leadership and nursing leaders in the scope of nursing administrators at all levels of healthcare settings based on ethical principles of administration and human rights.

01998402**  ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล (Nursing Administration Practicum)  
2(0-8-0)
        ฝึกปฏิบัติบทบาท หัวหน้าทีม หัวหน้าเวร และการเป็นผู้นำทางการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ  ยึดหลักจริยธรรมในการและสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติการพยาบาลรวมทั้ง เป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพและสถาบัน
        Nursing administration practice in roles of team-leader, incharge nurse, and 
nursing leader at all levels of healthcare settings based on ethical principles and human rights, as well as being a good member of profession and institutes.

01998441 เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ  (Economics  and  Health System)  3(3-0-6)               แนวคิดและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ กลไกเศรษฐกิจพื้นฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อุปสงค์ อุปาทานของระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพ การปฏิรูปสุขภาพไทย ต้นทุนของการบริการสุขภาพ และการบริการสุขภาพเชิงธุรกิจ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากศึกษาค้นคว้าและสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากสถานการณ์จริง คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบการให้เหตุผล ความรับผิดชอบและการทำงานเป็นทีม
        Concepts and basic principles of economics, basic economic  meachanism, and philosophy of sufficient economy; supply and demand in health systems; health systems and Thai health system reform; costs of healthcare services and business in health service through self- study, authentic learning, analytic system thinking, responsibilities and team working.

01998442 ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ  (Thai Wisdom and Health Care)  2(1-2-3)
        ความหมายและความสำคัญของภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยกับวิถีชีวิต โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันทั้งองค์รวม ภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ประโยชน์ของการใช้ภูมิปัญญาต่อบุคคล  ครอบครัว ชุมชน  อันนำไปสู่การดูแลสุขภาพตนเอง   
        Definition and importance of Thai wisdom, community wisdom and the relation of Thai wisdom and individuals’ lifestyles. The subject is based on the combination between holistic approach and Thai wisdom associated with health, and it also includes the application of Thai wisdom to the concept of  self-care in terms of holism. Students will be able to understand the advantages of Thai wisdom for individual, family and community that ultimately results in appropriate self-care.

01998461**  การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ III  (Nursing Care of Persons with Health Problems III)  3(3-0-6)
        แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความ เอื้ออาทรแก่บุคคลในวัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของ การหายใจ เลือด และส่วนประกอบของเลือด  การไหลเวียนเลือด และน้ำเหลือง สมองและไขสันหลัง และภาวะล้มเหลวหลาย ระบบในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง ใช้กระบวนการพยาบาลโดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี และผลการวิจัยที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง
        Concepts and principles of holistic nursing care based on theory of caring for individuals during childhood, adult and elderly with health problems related to respiration, blood, blood components, lymph and circulatory systems, brain and spinal cord systems, and multiple system failure in acute, crisis and chronic condition using nursing processes based on humanized-care, the scope of ethics and human rights integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology in order to build up individual potentiality of self-care.

01998462**   ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ III (Nursing Care of Persons with Health Problems Practicum III)  3(0-12-0)
        ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลในวัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพ เกี่ยวกับความผิดปกติของการหายใจ เลือด และส่วนประกอบของเลือด  การไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง สมองและไขสันหลัง และภาวะล้มเหลวหลายระบบ ทั้งในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง โดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเองของบุคคล
        Nursing practice applying nursing processes to provide holistic health care based on the theory of caring  for individual clients in different ages from childhood to adult and elderly with health problems related to respiration, blood, blood components, lymph and circulatory systems, brain and spinal cord systems, and multiple system failure in acute, critical and chronic conditions; using nursing processes based on humanized-care, the scope of ethics and human rights; integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology in order to build up individual potentiality of self-care.

01998471**  การพยาบาลครอบครัวและชุมชน II   (Family and Community Nursing II)3 (3-0-6)
        แนวคิด หลักการ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ที่มีภาวะเสี่ยง ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของครอบครัว  ปัญหาสุขภาพชุมชนระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ โดยใช้กระบวนการพยาบาล  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาสุขภาพครอบครัวและชุมชน เลือกใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้ ด้วยกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน  การเลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ   
        Concepts and principles of nursing care provided to family and community with potential health risks and health problems; solving family and community health problems at both local and national levels using nursing processes, the philosophy of sufficient economy for community diagnosis and solving family and community health problems integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology based on 
the principles of ethics and human rights in order to strengthen family and community self-reliantce; utilizations of community empowerment, resources, technology and  local  wisdom to solve health  problems are included.

01998472**  ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน II  (Family and Community Nursing Practicum II)  2(0-8-0)
        ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลอย่างความเอื้ออาทร  โดยใช้กระบวนการพยาบาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิธีการทางวิทยาการระบาด ร่วมกับการประสานงานกับองค์กรชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาครอบครัวและชุมชนที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาสุขภาพ  การให้การดูแลสุขภาพที่บ้าน โดยยึดหลักยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองด้วยกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน  การเลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ   
        Holistic nursing practice based on the theory of caring using nursing processes, the philosophy of sufficient economy and the methods of epidemiology in collaborating with community organizations and relevant agencies to solve health problems in family and community with potential health risks and health problems; operating home health care based on the principles of ethics and human rights integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology in order to strengthen of family and community self-reliance;  utilizations of community empowerment, resources, technology and  local  wisdom to solve health problems.

01998473  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  (Primary Medical Care) 2(2-0-4)             แนวคิด  หลักการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การประเมินสุขภาพเพื่อการวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข การปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุหมู่ และสาธารณภัย การบำบัดทางด้านหัตถการ การบันทึกข้อมูล การคัดกรอง การให้คำแนะนำและการส่งต่อ โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน กฎหมายวิชาชีพ
        Concepts and principles of primary medical care, health assessment and diagnostic test in differentiating diseases in medical and surgical fields according to the regulations of the Ministry of Public Health; first aids, emergency care, mass casualty, operative procedure, patient’s record, screening, and referral system with regards to ethical principles, human rights and codes of ethics for nurses. 

01998474  ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  (Primary Medical Care Practicum) 2(0-8-0)
        ปฏิบัติการซักประวัติ การตรวจร่างกาย  การวินิจฉัยโรค การคัดกรองและการส่งต่อผู้ป่วย  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การทำหัตถการ การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน และการบันทึกข้อมูลของการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ภายใต้ขอบเขตของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน และกฎหมายวิชาชีพ
         Practice techniques of interviewing health history, physical examination, screening, and referral system, providing primary medical care, operative procedures, emergency care, medical record in regards to regulations of the Ministry of Public Health, ethics, human rights, and codes of ethics for nurses. 

01998481**  การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์  II   (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery II)  3(3-0-6)
        แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแล ด้วยความเอื้ออาทรสำหรับของมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยง และปัญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ์  ระยะคลอดและระยะหลังคลอด การประเมินและการคัดกรองภาวะเสี่ยงและส่งต่อ การช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพ การเตรียมและช่วยเหลือในการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษและการทำสูติศาสตร์หัตถการ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารกและครอบครัว
        Concepts and principles of holistic nursing care based on the theory of caring for maternal and newborn with potential health risks during the periods of pregnancy, laboring and postpartum; assessing and screening health risks and referring clients for proper management; helping and rehabilitation; preparing and serving for obstetrics special investigations and procedures; supporting family participation and promoting mother, child, and family relationships.

01998482**   ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ II  (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum II)  2(0-8-0)
        ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาในการดูแลแบบองค์รวมบนพื้นฐานบนพื้นฐานของหลักวิทยาศาสตร์และความเข้าใจมนุษย์ในการดูแลสุขภาพสำหรับมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด ประเมิน คัดกรองภาวะเสี่ยงและส่งต่อ ดูแลให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพ ช่วยเหลือส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารกและครอบครัว เตรียมและช่วยเหลือในการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษและการทำสูติศาสตร์หัตถการ  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง 
        Nursing practice applying nursing processes based on holistic approach, scientific processes, humanized care and the theory of caring in providing nursing care to maternal and newborn during pregnancy, fetus development, laboring and postpartum periods; assessing and screening health risks and referring clients for proper management; helping and rehabilitation; promoting mother, child, and family relationships; preparing and serving for obstetrics special investigations and procedures; supporting family participation based on the scope of ethics and human rights integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology in order to promote the potentiality of individual self-care.