หลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร  ปรับปรุง  พ.ศ.  2554
---------------------------------------------
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ
                                    สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.  ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Nursing Science Programme

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : พย.บ.
ชื่อเต็ม : Bachelor of Nursing Science
ชื่อย่อ : B.N.S.

3.  วิชาเอก :   ไม่มี  

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :     ไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ :  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
      5.2 ภาษาที่ใช้ :  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา :  รับเฉพาะนิสิตไทย 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   :  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา :  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร : สถานภาพของหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง กำหนดเปิดสอน เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555
- ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- เริ่มใช้มาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2546
- ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ ปีการศึกษา 2551การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- คณะกรรมการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรที่ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในที่ประชุมกรรมการวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม ครั้ง 2/2554
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้ง 21/2554 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554
- ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2554  เมื่อวันที่ 26  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2554

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน : 
ปีการศึกษา 2557  

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา : 
เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) พยาบาลประจำโรงเรียน/โรงงาน/สถานประกอบการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ

9. ชื่อนามสกุลเลข เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

ตำแหน่ง

ทางวิชาการ

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

(ทุกระดับ)

ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ.

ที่สำเร็จการศึกษา

(ทุกระดับ)

1. นางสาวพีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ  4500117232

เลขบัตรประจำตัวประชาชน    3101203312745

อาจารย์

ศศ.ด.(อาชีวศึกษา)

 

พย.ม. (การพยาบาล         อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์)

ป.พย. (เทียบเท่าปริญญาตรี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา, 2529

2. นางสาววิภาพร   ปิตินพคุณ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ  

4511017196

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3459900268114

อาจารย์

พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก)

ป.พย. (เทียบเท่าปริญญาตรี)

 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 2531

 

3. นางสาวปวีณา   มีขนอน

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ  

4711182192

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

4100600071580

อาจารย์

พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

พย.บ.

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

2547

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

กรุงเทพ, 2542


10. สถานที่จัดการเรียนการสอน : 
สอนภาคทฤษฎี และสอนปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการพยาบาลที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริงที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลปทุมธานี สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลศรีธัญญา ชุมชนในเขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตบึงกุ่ม และเขตคันนายาว โรงเรียนไทยรัฐ 75 สถานบริการสาธารณสุข 43  50 และ56 กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิงหนาท โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุ้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพมงคล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตร
        11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
              ประเทศมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นไปตามกระแสโลกที่มีความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจตลอดเวลา ทำให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป ลักษณะการทำงานเร่งรีบ มีการแข่งขันสูง เพื่อให้รองรับกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ขาดความเอื้ออาทรต่อกัน ประกอบกับคนที่อยู่ในวัยทำงานส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบในการทำมาหาเลี้ยงชีพ ส่งผลให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้น หรือมีพฤติกรรม การดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนโดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ได้แก่  โรคหัวใจและหลอดเลือด อุบัติเหตุ โรคมะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคเครียด รวมทั้งโรคหรือการบาดเจ็บ  อุบัติเหตุจากการทำงาน สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของครอบครัว ในลักษณะครอบครัวมีขนาดเล็กลงและขาดความแข็งแกร่ง ขาดการดูแลเอาใจใส่บุคคลในครอบครัว จากการที่หัวหน้าครอบครัวหรือบุคคลในครอบครัวจะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ ใช้เวลาในการทำงานนอกบ้านหรือจังหวัดห่างไกล โดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กวัยรุ่น ที่ยังอยู่ในช่วงของการศึกษา ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่น้อยลง จึงมีปัญหามากขึ้น ได้แก่ การใช้ยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มวัยรุ่น
นอกจากนี้ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่สังคมอาเซียน ซึ่งสมาชิกอาเซียนทุกประเทศมีพัฒนาการด้านดัชนีการพัฒนามนุษย์ตามแนวทางของ UNDP เพิ่มสูงขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการศึกษาจะต้องเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้อง กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยการปรับปรุงในเชิงปริมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา  การนำโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ และการจัดทำแผนทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เป็นต้น
สำหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่และจังหวัด ที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก จึงมีอัตราการบาดเจ็บ การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการมีแรงงานต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น งานอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ต้องรับภาระในการดูแลสุขภาพแรงงานกลุ่มนี้ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จึงต้องนำสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจริงของประชาชนมาพิจารณา ร่วมกับสถานการณ์ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและบริบทของวิทยาลัย รวมทั้งการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสุขภาวะของประชาชนต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
              โลกยุคปัจจุบันมีความสะดวก รวดเร็ว ในการเดินทาง การติดต่อสื่อสาร โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมาก ทำให้ประชาชนเรียนรู้ข่าวสาร และรับวัฒนธรรมจากต่างชาติมากขึ้น ส่งผลให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ และลักษณะโครงสร้างของครอบครัวจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยว การดูแลเอื้ออาทรต่อกันลดลง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทที่ต่างก็มีวัฒนธรรม ความเชื่อ ที่หลากหลาย เข้ามาทำมาหากินในเมืองหลวง และมาตั้งถิ่นฐานในเขตชานเมือง เช่น ในเขตคันนายาว กทม. นอกจากนั้นการพัฒนาทางสังคมของประเทศไทยยังไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีอิทธิพลต่อประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ทำให้รูปแบบการดำรงชีวิตของคนไทย เช่น การพักผ่อน การทำกิจกรรม  การเดินทาง  การรับประทานอาหาร การใช้อาหารเสริมในรูปแบบต่าง ๆ  การมีเพศสัมพันธ์ และบริบทอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย ก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆอย่างมากมาย
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
          การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการเสริมสร้างพลังอำนาจ (Empowerment) ของบุคคล ครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพของตนเองในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย  เพิ่มศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษาโดยบูรณาการความรู้เชิงวิชาชีพและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  การสร้างเสริมสุขภาพ และอาชีวอนามัย ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพแก่บุคคลทุกช่วงวัย รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตด้านการวิจัยและ/หรือการนำวิจัยไปใช้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
        12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
            บูรณาการพันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น เข้ากับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทางการพยาบาล และรายวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมนิสิตให้ทำกิจกรรมการวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนร่วมกับอาจารย์ โดยคำนึงถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง บริบทของชุมชนที่แตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะที่เฉพาะของประชาชนในท้องถิ่นและประเทศ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
    13.1 รายวิชาที่ต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) : 
        รายวิชาที่นิสิตต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น มีรายละเอียดดังนี้  
            - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 10 รายวิชา  
                    เรียนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้แก่
                        -   01355111   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I
                        -   01420101   ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
                        -   01998111   เคมีเบื้องต้น  
                        -   01998421   สุนทรียศาสตร์
                        -   01998121   ปรัชญาและศาสนา
                        -   01999021   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
                        -   01999211   คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
                เรียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ได้แก่
                        -   01998123   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II
                        -   01998221   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III
                        -   01998321   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
            - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 4 รายวิชา 
                เรียนที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  ได้แก่
                        -   01998141   จุลชีวและปรสิตวิทยา
                        -   01998143   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา II
                        -   01998145   ชีวเคมี
                        -   01998242   พยาธิสรีรวิทยา
            - กลุ่มวิชาชีพการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระดำเนินการจัดการเรียนการสอนเอง
    13.2 การบริหารจัดการ : 
         13.2.1  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกวิชา เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับภาควิชาอาจารย์ผู้สอน และนิสิต ในการพิจารณา ข้อกำหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการดำเนินการ
         13.2.2  มอบหมายอาจารย์ประจำชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษา ติดตามผลการเรียนทุกรายวิชา และวางแผนช่วยเหลือนิสิต ในกรณีที่มีนิสิตมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน และความประพฤติ
        13.2.3  คณะกรรมการวิชาการ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และรับรองผลการเรียน  เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดรายวิชาหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
        1.1 ระบบ
                ระบบทวิภาค
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
            มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
        1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
      ไม่มี

2. การดำเนินการหลักสูตร
    2.1 วัน – เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน
                   -  วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ วันละ 8 ชม. เวลา 08.00 - 17.00 น.
                   -  วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ 
                               เวรเช้า   เวลา 08.00 – 16.00 น.
                               เวรบ่าย  เวลา 16.00 – 24.00 น.
                               เวรดึก    เวลา 24.00 – 08.00 น.
                หมายเหตุ  ปฏิบัติสัปดาห์ละไม่เกิน 35 ชั่วโมง
    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
        2.2.1  เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
        2.2.2  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในแผนการเรียนที่เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
        2.2.3  เป็นผู้ที่อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร
        2.2.4  ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 145 เซนติเมตร 
        2.2.5  เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปรกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
        2.2.6  เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
        2.2.7  ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 2555 และไม่เป็นภิกษุ สามเณรตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2521
    2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
ปัญหานิสิตแรกเข้าสามารถสรุปได้  3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ทักษะทางการใช้เทคโนโลยี  เนื่องจากรายวิชาที่ใช้ในการเรียนมีความจำเป็นที่ต้องใช้ทักษะในเรื่องการสืบค้นข้อมูล  บางรายวิชาอาจต้องเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประเด็นที่ 2  การปรับตัวของนิสิต เนื่องจากการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  นิสิตจำเป็นต้องเข้ามาพักอาศัยในหอพักร่วมกับผู้อื่น  อาจมีความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ภาษา  
ประเด็นที่ 3  ความสามารถทางการใช้ภาษา  เนื่องจากการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลมีคำศัพท์เฉพาะที่เป็นภาษาอังกฤษ  และการใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูล
    2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3
กลยุทธ์ที่ใช้ดำเนินการแก้ไขปัญหาของนิสิตแรกเข้าใน 3 ประเด็น สามารถสรุปได้มีดังนี้

ปัญหาของนิสิตแรกเข้า

กลยุทธ์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหา

ทักษะทางการใช้เทคโนโลยี 

เตรียมความพร้อมนิสิตแรกเข้า  โดยประเมินความสามารถด้านเทคโนโลยีในสัปดาห์ปฐมนิเทศ และจัดอบรมเพิ่มเติมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลในลักษณะต่างๆ เช่น การใช้ห้องสมุด สำหรับผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำ

การปรับตัวของนิสิต

1. จัดโครงการสู่ร่มราชพฤกษ์เพื่อให้นิสิตแรกเข้าได้มีปฏิสัมพันธ์กับคณาจารย์และรุ่นพี่

2. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาและพี่รหัสคอยดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในหอพัก

3. สอนทักษะชีวิต เช่น การพูดและการปฏิเสธที่เหมาะสม จากอบายมุขสิ่งยั่วยุทางสังคม

4. สอนทักษะการใช้ชีวิต การเดินทาง การป้องกันอุบัติเหตุหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ซึ่งมีความหลากหลายมากกว่าในชนบท

ความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ 

เตรียมความพร้อมนิสิตแรกเข้า  โดยประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในสัปดาห์ปฐมนิเทศ และจัดอบรมเพิ่มเติมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำ

    2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

ปีการศึกษา

ปีที่1

ปีที่2

ปีที่3

ปีที่4

รวม

จำนวนบัณฑฺตที่คาดว่าจะจบการศึกษา

2555

50

-

-

-

50

คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตร ปีละ 50 คน เริ่มจบ พ.ศ. 2559

2556

50

50

-

-

100

2557

50

50

50

-

150

2558

50

50

50

50

200

2559

50

50

50

50

250

    2.6 งบประมาณตามแผน : รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท)

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

12,098,060

12,100,500

12,200,100

12,350,100

2. ค่าจ้างชั่วคราว

1,954,100

1,955,500

1,965,000

1,965,500

3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

6,500,500

3,000,500

2,985,000

3,080,900

4. ค่าหนังสือ วารสาร ตำรา

690,500

350,500

340,200

350,500

5. เงินอุดหนุนโครงการสอน

990,800

450,200

450,200

450,200

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

   6.1 ค่าสาธารณูปโภค

   6.2 ค่าเสื่อมประจำปี

 

1,980,500

6,500,200

 

1,600,500

5,320,100

 

1,500,500

5,320,100

 

1,720,500

5,320,100

รวมทั้งสิ้น

30,714,660

24,777,800

24,761,100

25,247,800

ประมาณการรับ

17,300,500

17,500,200

17,500,500

17,600,100

7. ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต

95,983

96,411

97,102

96,143


    2.7 ระบบการจัดการศึกษา
         []  จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
         [    ]   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
         [    ]   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
         [    ]   แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
         []  อื่นๆ เช่น การใช้สถานการณ์จำลอง การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง การศึกษาดูงาน
    2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
        เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนเพือเข้าศึกษาในปีพ.ศ. 2546

3. หลักสูตร
3.1 หลักสูตร
  3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
    1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต
              -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      8       หน่วยกิต
              -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์      7       หน่วยกิต
              -  กลุ่มวิชาภาษา                              15       หน่วยกิต
              -  กลุ่มวิชาพลศึกษา                              2       หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
    2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  111  หน่วยกิต
              -  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ               31       หน่วยกิต
              -  กลุ่มวิชาชีพการพยาบาล               80     หน่วยกิต
    3)  หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
                3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร  
            1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต
              1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  8  หน่วยกิต   
01998111*      เคมีเบื้องต้น                                                                                 3(2-2-5)
                      (Introduction to Chemistry)
01420101        ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน                                                                     2(2-0-4)
                     (Physics in daily life)  
01999211        คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน                                            3(2-2-5)
                       (Mathematics and Computers in Everyday Life)
              1.2  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   7  หน่วยกิต 
01998121        ปรัชญาและศาสนา                                                                          2(2-0-4)
                        (Philosophy and Religions)
01998122* มนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม                                                        3(3-0-6)
                        (Man, Health and  Environment)
01998421        สุนทรียศาสตร์                                                                               2(2-0-4)
                        (Aesthetics)
                        1.3  กลุ่มวิชาภาษา   15  หน่วยกิต
01999021        ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                  3(3-0-6)
                        (Thai Language for Communication)
01355111        ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I                                                                    3(3-0-6)
                        (Foundation English I)
01998123*        ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II                                                                  3(2-2-5)
                        (Basic English II)
01998221* ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III                                                                 3(2-2-5)
                        (Basic English III)
01998321* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ                                              3(2-2-5)
                        (English for Communication in Careers)
                        1.4  กลุ่มวิชาพลศึกษา  ไม่นับหน่วยกิต  (2 หน่วยกิต)
01175XXX         กิจกรรมพลศึกษา                                                                   1,1(0-2-1)
                    2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 111 หน่วยกิต
              2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  31 หน่วยกิต  
01998141          จุลชีวและปรสิตวิทยา                                                                    3(2-2-5)
                        (Microbiology and Parasitology)
01998142          กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา I                                                        3(2-2-5)
                        (Anatomy and Physiology I)  
01998143          กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา II                                                       3(2-2-5)
                        (Anatomy and Physiology II)  
01998144**      โภชนาการ                                                                             2(1-2-3)
                        (Nutrition)
01998145          ชีวเคมี                                                                                     3(2-2-5)                         (Biochemistry)        
01998146          จิตวิทยาและพัฒนาการตามวัย                                                           3(3-0-6)
                        (Psychology  and Human Development)
01998147*        การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ                                               2(1-2-3)
                        (Systemic Thinking Process Development)
01998241          เภสัชวิทยา                                                                                3(3-0-6)
                        (Pharmacology)
01998242          พยาธิสรีรวิทยา                                                                            3(3-0-6)
                        (Pathophysiology) 
01998371*        ระบาดวิทยาและชีวสถิติสำหรับพยาบาล                                              1(1-0-2)
                        (Epidemiology and Biostatistics in Nursing Profession)
01998391* สถิติและการใช้โปรแกรมเพื่อการวิจัย                                              2(2-0-4)
                        (Statistics and Program for Research)
01998441          เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ                                                           3(3-0-6)
                        (Economics  and  Health System)
                  2.2  กลุ่มวิชาชีพการพยาบาล  80  หน่วยกิต
01998148**      การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล                                             2(1-2-3)
                        (Nursing Informatics and Communication in Nursing)
01998201**      ริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล                                           3(3-0-6)
                        (Ethics and Laws in Nursing Profession)
01998251**      หลักการและเทคนิคการพยาบาล                                                        3(2-2-5)
                        (Principles and Techniques in Nursing)
01998252**      ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล                                               3(0-12-0)
                        (Principles and Techniques in Nursing Practicum)  
01998253**      มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล                                               2(2-0-4)
                        (Basic Concepts Nursing Theories and Nursing Process)
01998254**      การประเมินภาวะสุขภาพ                                                                  2(1-2-3)
                        (Health Assessment)
01998255**      การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ                                               2(1-2-3)
                        (Teaching and Counseling in Health)
01998256**      การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย                                      3(2-2-5)
                        (Health Promotion  and  Illness  Prevention)
01998271**      การพยาบาลครอบครัวและชุมชน I                                                      3(3-0-6)
                        (Family and Community Nursing I)
01998272** ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน I                                               2(0-8-0)
                        (Family and Community Nursing Practicum I)
01998301** แนวโน้มและการพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล                                   2(2-0-4)
                        (Trends and Development of Nursing Profession)
01998361** การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ I                                                  4(4-0-8)
                        (Nursing Care of Persons with Health Problems I)
01998362         ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ I                                         3(0-12-0)
                        (Nursing Care of Persons with Health Problems Practicum I)
01998363         การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ II                                                 3(3-0-6)
                        (Nursing Care of Persons with Health Problems II)
01998364         ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ II                                        3(0-12-0)
                        (Nursing Care of Persons with Health Problems Practicum II)
01998365** การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต                                                     3(3-0-6)
                        (Nursing Care of Persons with Mental Health Problems)
01998366** ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต                                              2(0-8-0)
                        (Nursing Care of Persons with Mental Health Problems Practicum)
01998381** การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์I                                            4(4-0-8)
                        (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I)                     
01998382** ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ I                                4(0-16-0)
                        (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum I)
01998392**      การวิจัยทางการพยาบาล                                                                 3(2-2-5)
                        (Nursing Research)
01998401** การบริหารการพยาบาล                                                                   2(2-0-4)
                        (Nursing Administration)
01998402** ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล                                                            2(0-8-0)                         (Nursing Administration Practicum)
01998461** การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ III                                                3(3-0-6)
                        (Nursing Care of Persons with Health Problems III)
01998462** ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ III                                       3(0-12-0)
                        (Nursing Care of Persons with Health Problems Practicum III)
01998471** การพยาบาลครอบครัวและชุมชน II                                                     3(3-0-6)
                        (Family and Community Nursing II)
01998472** ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน II                                              2(0-8-0)
                        (Family and Community Nursing Practicum II)
01998473         การรักษาพยาบาลเบื้องต้น                                                               2(2-0-4)
                        (Primary Medical Care)
01998474         ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น                                                        2(0-8-0)
                        (Primary Medical Care Practicum)
01998481** การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ II                                          3(3-0-6)
                        (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery II)
01998482** ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ II                                 2(0-8-0)
                        (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum II)
                    3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
01998243         พืชสมุนไพร                                                                                2(2-0-4)
                        (Medicinal Plants)
01998244          การนวดแผนไทยเพื่อการบำบัด                                                          2(1-2-3)
                        (Thai Traditional Therapeutic Massage )  
01998442          ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ                                                       2(1-2-3)
                        (Thai Wisdom and Health Care)   
01998257          นวตกรรมการพยาบาล                                                                    2(1-2-3)
                        (Nursing Innovation)
01998334        พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม                                                        2(1-2-3)
                        (Group Dynamic and Team Working)                            
      
ความหมายของเลขรหัสประจำวิชา
ความหมายของรหัสประจำวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย เลข  8 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขลำดับที่ 1-2 (01)       หมายถึง          วิทยาเขตบางเขน
เลขลำดับที่ 3-5 (998)          หมายถึง            สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
เลขลำดับที่ 6                 หมายถึง            ระดับชั้นปี
        เลขลำดับที่ 7   มีความหมายดังนี้                        
                        0    หมายถึง    กลุ่มวิชาการบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพ
                                            จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล    
               1    หมายถึง    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
                        2    หมายถึง    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กับภาษาศาสตร์
                        3    หมายถึง    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
                        4    หมายถึง    กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
                        5    หมายถึง    กลุ่มวิชาแนวคิดพื้นฐาน  สร้างเสริมสุขภาพ  
                        6    หมายถึง    กลุ่มวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพและวิชาการพยาบาลบุคคล
                                            ที่มีปัญหาทางจิต
                        7    หมายถึง    การพยาบาลครอบครัวและชุมชน และบำบัดทางการพยาบาล
                        8    หมายถึง    กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา  ทารกและผดุงครรภ์
                        9    หมายถึง    กลุ่มวิชาวิจัย และสถิติ
เลขลำดับที่ 8      หมายถึง     ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
              3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบัติการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01355111

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3(3-0-6)

01420101

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

2(2-0-4)

01998111

เคมีเบื้องต้น 

3(2-2-5)

01998122

มนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

01999021

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

01998421

สุนทรียศาสตร์

2(2-0-4)

01999211

คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 

3(2-2-5)

01175XXX

กิจกรรมพลศึกษา

1 (0-2-1)*

รวม

19(17-4-36)

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบัติการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01998123

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II

3(2-2-5)

01998121

ปรัชญาและศาสนา 

2(2-0-4)

01998141

จุลชีวและปรสิตวิทยา

3(2-2-5)

01998142

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา I

3(2-2-5)

01998144

โภชนาการ

2(1-2-3)

01998146

จิตวิทยาและพัฒนาการตามวัย

3(3-0-6)

01998147

การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

2(1-2-3)

01998148

การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล

2(1-2-3)

รวม

20(14-12-34)

ปีที่ 1  ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบัติการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01998143

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา II

3(2-2-5)

01998145

ชีวเคมี

3(2-2-5)

01998242

พยาธิสรีรวิทยา

3(3-0-6)

รวม

9(7-4-16)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบัติการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01998241

เภสัชวิทยา 

3(3-0-6)

01998251

หลักการและเทคนิคการพยาบาล

3(2-2-5)

01998253

มโนมติ ทฤษฏีและกระบวนการพยาบาล

2(2-0-4)

01998254

การประเมินภาวะสุขภาพ

2(1-2-3)

01998255

การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

2(1-2-3)

01998256

 

การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย

3(2-2-5)

01998271

การพยาบาลครอบครัวและชุมชน I

3(3-0-6)

01998441

เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ 

3(3-0-6)

รวม

21(17-8-38)

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบัติการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01998221

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III

3(2-2-5)

01998252

ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

3(0-12-0)

01998272

ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน I

2(0-8-0)

01998365

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต   

3(3-0-6)

01998371

ระบาดวิทยาและชีวสถิติสำหรับพยาบาล

1(1-0-2)

01998381

การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ I

4(4-0-8)

รวม

16(10-22-21)

ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน

หมวดวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบัติการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01998201

จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพพยาบาล

3(3-0-6)

01998361

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ I

4(4-0-8)

 

วิชาเลือกเสรี

2(- - )

รวม

 9(- - )

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบัติการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01998361

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ

3(0-12-0)

01998363

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ II

3(3-0-6)

01998366

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

2(0-8-0)

01998391

สถิติและการใช้โปรแกรมเพื่อการวิจัย 

2(2-0-4)

01998471

การพยาบาลครอบครัวและชุมชน II 

3(3-0-6)

 

วิชาเลือกเสรี

2(- - )

รวม

15(- -)

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบัติการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01998364

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ II 

3(0-12-0)

01998382

ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและ

การผดุงครรภ์ I

4(0-16-0)

01998461

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ III 

3(3-0-6)

รวม

10(3-28-6)

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบัติการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01998321

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 

3(2-2-5)

01998401

การบริหารการพยาบาล   

2(2-0-4)

01998473

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

2(2-0-4)

 

วิชาเลือกเสรี

2(- - )

                              รวม

9(- - )

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบัติการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01998301

แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล

2(2-0-4)

01998392

การวิจัยทางการพยาบาล    

3(2-2-5)

01998462

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ III

3(0-12-0)

01998472

ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน II 

2(0-8-0)

01998481

การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ II

3(3-0-6)

รวม

13(7-22-15)

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบัติการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)

01998402

ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล  

2(0-8-0)

01998474

ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

2(0-8-0)

01998482

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และ

การผดุงครรภ์ II

2(0-8-0)

รวม

6(0-24-0)

                3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
01355111   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I  (Foundation English I) 3(3-0-6)
โครงสร้างที่สำคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ประสานสัมพันธ์กัน ทั้ง 4 ทักษะ เน้นความสามารถในการใช้ภาษา เพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้อง
        Exposure to significant structures of the English language as the basis of developing language abilities: listening, speaking, reading and writing through language skill integration with emphasis on communicative competence.

01420101  ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน (Physics in daily life)  2(2-0-4)
        หลักการ ทางฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 
        Basic principles in physics and astronomy related to daily life

01998111*   เคมีเบื้องต้น   (Introduction to Chemistry)  3(2-2-5)
        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาเคมีโดยทั่วไป เรื่องของสาร รวมทั้งสมบัติและประโยชน์ที่มีต่อชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่างวิวัฒนาการทางเคมีกับมนุษย์และสังคม เคมีสิ่งแวดล้อมและเคมีประยุกต์ 
        An introduction to chemistry, matters, their properties and uses in daily life, relationship between chemical evolution and human beings and society, environmental chemistry and applied chemistry.

01998121  ปรัชญาและศาสนา  (Philosophy and Religions)  2(2-0-4)
        แนวคิดและวิธีคิดทางปรัชญาตะวันตกและตะวันออก ลักษณะแนวคิดของปรัชญาในศาสนาต่างๆ ทฤษฎีทางจิตวิญญาณตามแนวคิดของศาสนา การนำหลักคำสอนของศาสนาไปประยุกต์ในการดำเนินชีวิตและการพยาบาล
        Concepts and methods of thinking based on Western and Eastern philosophies, philosophies of various religions, theory of spirituality related to religious beliefs, and the applications of religions to individual lifestyles and nursing.

01998122* มนุษย์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Man, Health and  Environment)  3(3-0-6)
        มนุษย์และองค์ประกอบของมนุษย์ สังคม ความเชื่อ การให้คุณค่า และวัฒนธรรมของบุคคล ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้กระบวนการศึกษาสภาพการณ์จริงในชุมชน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อให้เข้าใจความเป็นจริงของมนุษย์ และปัจจัยที่มีต่อการดำรงชีวิตและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
        Human and human components, social, beliefs, values and cultures of individual.  The relation of human and environment, health and health behaviors through community authentic learning, lesson learned, case  conference  for understanding human reality and factors related to human living and individual difference.

01998123*   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II  (Basic English II)  3(2-2-5)
        การอ่านบทความภาษาอังกฤษเพื่อสรุปสาระสำคัญ และการอ่านวิเคราะห์ การฟังเพื่อความเข้าใจและจับใจความสาระทางวิชาการและวิชาชีพ  การพูดในสถานการณ์ที่แตกต่าง การพูดเพื่อนำเสนอ และการเขียนย่อหน้าสั้นๆ ทางวิชาการ
        Reading english articles for summarizing main contents, critical reading, comprehensive listening on academic and professional content, speaking in different occasions, oral presentation and writing on a short academic article.

01998221*  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III  (Basic English III)  3(2-2-5)
        พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการพยาบาล การสนทนา การสื่อสารกับผู้มาใช้บริการพยาบาลและทีมสุขภาพ รวมทั้งการบันทึก การเขียนรายงานในวิชาชีพและการเขียนบันทึกทางการพยาบาล
        Development of listening, speaking, reading, and writing skills on health and nursing articles, conversation and communication with clients and health care team, as well as professional record, report, and nurses’ note.

01998321*  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  (English for Communication in Careers)  3(2-2-5)
        พัฒนาทักษะการอ่าน การฟังและสรุปบทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ  การพูดและการเขียนเชิงธุรกิจ  การเขียนเรียงความทางวิชาการ การนำเสนอรายงาน รวมทั้งการกล่าวสุนทรพจน์และการพูดในโอกาสต่างๆ  
        Development of reading, listening, summarizing skill on health research and articles, speaking and writing in business, writing academic essay, presenting, making speeches, speaking in various occasions.    

01998421   สุนทรียศาสตร์   (Aesthetics)  2(2-0-4)
        แนวคิดความงามของธรรมชาติและศิลปะสุนทรียศาสตร์ ความงามของศิลปกรรม ความไพเราะจากการได้ยิน การอนุรักษ์ศิลปะ การประยุกต์ใช้ศิลปะใน การดําเนินชีวิตรวมทั้งสุนทรียศาสตร์กับคุณภาพชีวิต 
        Concepts of natural esthetics and art esthetics, works of art aesthetic, aesthetics of hearing, art conservation,art application to quality living, as well as esthetics and   quality of life.

01999021   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (Thai Language for Communication)  3(3-0-6)
        ภาษาไทยในการสื่อสาร ความคิดกับการใช้ภาษา ภาษากับสังคม และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        Thai language for communication, thoughts and language usage, language and 
society, and the skill development of Thai language for communication.

01999211  คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน  (Mathematics and Computers in Everyday Life)  3(2-2-5)
        การประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนำไปใช้ในงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจและสังคม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมายด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย และการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณและการนำเสนอข้อมูล
        Application of mathematics, statistics  and computer programs in natural  resources, socio-economic through data acquisition, data interpretation using simplified mathematical models and application of computer programs for calculation and data presentation.

01998141  จุลชีวและปรสิตวิทยา  (Microbiology and Parasitology)  3(2-2-5)          
        ชนิด รูปร่าง ลักษณะ คุณสมบัติและสรีรวิทยาของจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพการติดเชื้อ การเกิดโรค การแพร่กระจายกลไกการต้านทานโรค การควบคุมป้องกันการติดเชื้อของร่างกาย การทำลายและการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ปรสิต โดยใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความรับผิดชอบ และสามารถดูแลตนเองได้
        Types, forms, characteristics and physiology of micro- biology causing infection, diseases, transmission, resistance mechanism, human body control and prevent infection, disinfectant through learning process, analytical and reasoning thinking, responsibilities and self-care. 

01998142  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา I  (Anatomy and Physiology I)  3(2-2-5)
        โครงสร้าง  หน้าที่และกลไกการทำงานของเซลล์  เนื้อเยื่อ และอวัยวะ การทำงานประสานกันอย่างสมดุลของระบบต่าง ๆ  ในร่างกายมนุษย์เกี่ยวกับ  ระบบผิวหนัง  ระบบกระดูก และข้อต่อ   ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบการไหลเวียน และ ระบบการหายใจ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อจำลองหรือสื่อของจริง แสดงความคิดอย่างมีเหตุผล แสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีและมีความรับผิดชอบ
        Structures,  functions  and  mechanism  of cells,  tissue  and  organs, balancing  coordination of skin, bones,  joints,  muscles, neurology,  circulatory  and  respiratory system through participatory learning, self- study, simulation, reasonable thinking, searching information using technology, as well as responsibilities.    

01998143  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา II  (Anatomy and Physiology II)  3(2-2-5)
        โครงสร้าง หน้าที่ กลไกการทำงานของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ การทำงานประสานกันอย่างสมดุลของระบบต่าง ๆ  ในร่างกายมนุษย์เกี่ยวกับ  ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ   ระบบสืบพันธุ์   การปฏิสนธิและการเจริญเติบโต   การควบคุมอุณหภูมิร่างกาย  และสมดุลน้ำ
อิเล็็คโทรไลต์ และกรดด่างของร่างกาย  
        Structures,  functions, and  mechanism of cells, tissues and  organs; balancing  coordination  of  digestion,  elimination,  endocrine  glands   and   hormonal function, reproduction, fertilization, growth development, and the control of temperature, and fluid- electrolyte system and the control of normal health systems. 

01998144**  โภชนาการ  (Nutrition)  2(1-2-3)
    แนวคิดด้านโภชนาการ ความสำคัญของโภชนาการต่อภาวะสุขภาพ  ชนิดและคุณค่าสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายของบุคคลแต่ละวัย  การให้โภชนศึกษา  การคำนวณปริมาณและพลังงานจากสารอาหารต่าง ๆ การรักษาคุณค่าสารอาหาร และการจัดอาหารที่เหมาะสมต่อบุคคลในภาวะสุขภาพปกติและเจ็บป่วย
    Concepts of nutrition, an importance of nutrition to health status, essential 
nutrient for human body in each age, nutritional education, calculation of amount and calories of various nutrients, preservation of food, and provision of appropriate food for both healthy and ill people. 

01998145  ชีวเคมี   (Biochemistry)  3(2-2-5)        
        แนวคิดและหลักการทางชีวเคมี    โครงสร้าง     และคุณสมบัติของชีวโมเลกุล หน้าที่สำคัญของชีวโมเลกุล  การทำงานของเอนไซม์  เมตาบอลิซึมของสารอาหาร  การสังเคราะห์โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ฮอร์โมน กรดนิวคลิอิก  ของเหลวในร่างกาย การควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึมในภาวะปกติ และการเจ็บป่วย กระบวนการสร้างและการสลายของสารอาหาร  กระบวนการเมตาบอลิซึม  การควบคุมปฏิกิริยาต่างๆภายในเซลล์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พันธุวิศวกรรม การประยุกต์ความรู้ทางชีวเคมีให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต   โดยกระบวนการศึกษาค้นคว้า  และสืบหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ รู้จักแสวงหาโดยใช้เทคโนโลยี มีการเชื่อมโยงความรู้ในการประยุกต์ใช้ และมีความรับผิดชอบ
        Concepts and principles of biochemistry, structure and characteristics of bio-molecules, key functions of bio-molecules, functions of enzyme, nutritious metabolism, and synthesis of protein, carbohydrate, lipid, hormone, and nucleic acid, and body fluid; metabolic control in both normal health status and illness, formative and digestive processes of nutrition, metabolism, control of reactions in cells, and advanced technology in genetic engineering; the applications of knowledge on biochemistry in  daily livings through participatory learning, self-study, critical thinking, searching information using technology, applying knowledge with responsibilities.

01998146    จิตวิทยาและพัฒนาการตามวัย (Psychology and Human  Development) 3(3-0-6)
          แนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยา วุฒิภาวะ การรับรู้ การเรียนรู้  การคิด การจำ เชาว์ปัญญา อารมณ์  แรงจูงใจ ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม อัตมโนทัศน์ บุคลิกภาพ ความเครียดและการปรับตัว พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม  และจริยธรรมของบุคคลแต่ละวัย
        Psychology concepts and theories, maturation, perception, learning, thinking, memorizing, intellectualization, emotion, motivation, beliefs, attitude, value, self-concept, personality, stress and coping, behavior and behavior modification, and the development of physical, psychological, social and ethical aspects of individual each age. 

01998147*  การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  (Systemic Thinking Process Development)  2(1-2-3)
        ศึกษาแนวคิดและหลักการคิด  การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ การเชื่อมโยง เรื่องเหตุและผลการตัดสินใจเชิงจริยธรรมรวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล
        Concepts and principles, systemic thinking development and critical thinking, cause and effect relations, ethical decision, as well as problem solving to nursing practice                                                                                                      

01998148**  การสื่อสารสารและสนเทศทางการพยาบาล  (Nursing Informatics and Communication in Nursing)  2(1-2-3)
        แนวคิด และหลักการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร  การประยุกต์ความรู้ทางการสื่อสารในการพยาบาลกับบุคคล ครอบครัว และชุมชน  แนวคิดของสารสนเทศทางการพยาบาล  การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศในเครือข่ายโลก หลักการและวิธีการใช้เทคโนโลยีในการค้นหา  การวิเคราะห์และการเลือกใช้สารสนเทศทางการพยาบาล ข้อมูลข่าวสารในสถานบริการสุขภาพอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
        Concepts  and  principles of  communication,  methods  of   communication, applications  of  communication  knowledge in  nursing  for  individual,  family  and community; concepts of information technology in nursing, accessing to informatics sources in global network; principles and  methods of  utilizing technology for searching and analyzing health information; selecting nursing information technology in health care settings responsively to the globalizing world.  

01998201** จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล  (Ethics and Laws in Nursing Profession)   3(3-0-6)
        แนวคิดและทฤษฎีจริยศาสตร์  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายวิชาชีพ นิติเวช นิติจิตเวช และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาจริยธรรมทางการพยาบาล และการแก้ไข แนวทางการนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและการดำเนินชีวิต
        Concepts and ethical theories, ethics, code of ethics, nursing regulations, forensic, forensic medicine, and related laws; ethical problems in nursing and solutions to nursing practice and living.

01998241  เภสัชวิทยา  (Pharmacology)  3(3-0-6)
        ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา จลนศาสตร์ และกลศาสตร์ของยา ปฏิกิริยาต่อกันของยา กลุ่มยาประเภทต่างๆ สมุนไพรที่ใช้ในการบำบัดรักษา  บัญชียาตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข บทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลในการบริหารยา
         Basic knowledge about pharmacology, pharmacokinetics, drug mechanism and drug reactions; herbal medicines, list of drugs according to the regulations of the Ministry of Public Health, Thailand as well as nurses’ roles and responsibilities on drug administration 
                                                                                                    
01998242  พยาธิสรีรวิทยา  (Pathophysiology)  3(3-0-6)
         พยาธิสภาพ  กลไกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์  และอวัยวะในระบบต่างๆ กลไกการปรับตัว ปฏิกิริยาตอบโต้  การปรับตัวของร่างกาย  เมื่อเกิดพยาธิสภาพโดยกระบวนการศึกษาและสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง สรุปเป็นผังความคิดรวบยอด แสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี รู้จักใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและมีการคิดอย่างเป็นระบบ
        Pathology, changing processes in structure and function of cells and systematic organs; adaptation and reaction processes of human body toward the occurrence of pathology through self-study, case analysis, concept mapping, using technology information and English language to search information, as well as systemic thinking.

01998243  พืชสมุนไพร  (Medicinal Plants)  2(2-0-4)
        พืชสมุนไพร ชื่อ วงศ์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ส่วนที่ใช้  ส่วนประกอบที่สำคัญ ประโยชน์ การนำพืชสมุนไพรมาใช้ในงานสาธารณสุข
        Medical plants including names, family, characteristics of botany, parts and ingredients of specific herbs and plants, the application of herbal medicines to public health services.

01998244  การนวดแผนไทยเพื่อการบำบัด  (Thai Traditional Therapeutic Massage)  2(1-2-3)
        ประวัติการนวดไทย หลักศีลธรรม และจรรยาบรรณของวิชาหัตถเวชศาสตร์ ระเบียบการนวดในราชสำนัก การฝึกนิ้วมือนำการนวดต่างๆ หลักการนวดพื้นฐานขาด้านใน และขาด้านนอก หลังแขนด้านใน แขนด้านนอก บ่า โค้งคอ และหัวไหล่ ท่าบริหาร การประคบน้ำร้อน การประคบคนไข้ หลักการตรวจ การวินิจฉัย และการรักษาทางหัตถเวชกรรม 
The history of Thai traditional massage, moral principles, and ethical of science of massage, practice of Royal Thai message therapeutic massage, practice of a finger massage, principles of basic massage including medial and lateral legs, back, medial and lateral arm, shoulders, and neck; exercise, hot compression, client compression, and principle of examination, diagnosis and therapeutic management using the science of massage.

01998251**  หลักการและเทคนิคการพยาบาล (Principles and Techniques in      Nursing)  3(2-2-5)          
        หลักการและเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลบุคคลทุกช่วงวัยของชีวิตที่มีภาวะสุขภาพปกติและเบี่ยงเบน  บนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทร ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน
        Principles and holistic nursing techniques for nursing care of people at  all ages in healthy and deviation status based on caring, ethics and human rights.

01998252**  ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล  (Principles and Techniques in Nursing Practicum)   3(0-12-0)
        ปฏิบัติการพยาบาล และการดูแลบุคคลทุกช่วงวัยของชีวิตที่มีภาวะสุขภาพปกติและเบี่ยงเบนในสถานการณ์จริง ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม บนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทร โดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์และความปลอดภัยของผู้รับบริการภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน
        Nursing practice and providing nursing care for individuals with healthy and deviation status at all ages in  real situations, utilizing nursing processes and holistic health care based on the theory of caring, humanized care, and patients’ safety within the scope of laws and professional ethics and human rights.

01998253**  มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล  (Basic Concepts, Nursing Theories and Nursing Process)  2(2-0-4)
        มโนมติเกี่ยวกับภาวะสุขภาพกับการเจ็บป่วย สิทธิผู้ป่วย  การพยาบาล การดูแล แบบองค์รวม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาลและการนำไปใช้ โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน
        Concepts of health and illness, patients’ rights, nursing, holistic care, ethics and professional code of ethics, basic theories related to nursing and nursing theories, nursing process, and their applications with regards to ethics and human rights.

01998254**  การประเมินภาวะสุขภาพ  (Health Assessment)  2(1-2-3)
        แนวคิด  หลักการและวิธีการประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวมแก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิต โดยการซักประวัติ  ตรวจร่างกาย การประเมินสภาพจิตสังคม ปัญญาและจิตวิญญาณ การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษ ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน
        Concepts, principles and methods of holistic health assessment at all ages, including history taking, physical examination, psycho-social, intellectual, and spiritual assessments; laboratory interpretation and other medical examinations, health investigation with regard to ethics and human rights. 

01998255**  การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ  (Teaching and Counseling in Health)  2(1-2-3)
        แนวคิด  ทฤษฎี หลักการ  และกระบวนการสอนทางสุขภาพ  การสร้างสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพระหว่างบุคคล  การสอนและให้คำปรึกษาทางสุขภาพ   รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสอนทางสุขภาพ  
        Concepts, theories, principles and processes of health teaching, building interpersonal and professional relationships, teaching and counseling, including the utilization of various technology regarding health teaching.

01998256**   การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย  (Health Promotion  and  Illness  Prevention)  3(2-2-5)
        แนวคิด ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันการเจ็บป่วยแบบองค์รวมแก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิต ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของบุคคล การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยการใช้กระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานการดูแลอย่างเอื้ออาทร และเลือกใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากร และเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน เพื่อมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง
        Concepts and theories of health promotion and illness prevention of individuals at all ages  based on holistic approach; factors related to health, health promotion and llness prevention through the application of nursing process based on caring, and the utilization of local wisdom, resources and appropriate technology considering ethics and human rights in order to promote self-care competency of individuals.

01998257  นวตกรรมการพยาบาล (Nursing Innovation) 2(1-2-3)
        พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนิสิต  เพื่อสร้างนวตกรรมการพยาบาล เน้นกระบวนการ เรียนรู้สิ่งใหม่ ให้สามารถใช้การได้ และมีความเหมาะสมในเชิงเหตุผล หลักวิชาการ และมีคุณค่า(Valuable) ทำให้งานบริการพยาบาลดีกว่าเดิม  
        Development of students to create Nursing Innovation  focused on the process 
learning a new things to workable and valuable  to help better health services

01998271**  การพยาบาลครอบครัวและชุมชน  I  (Family and Community Nursing I)  3(3-0-6)
        แนวคิด ทฤษฎี หลักการการพยาบาลครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวม บนพื้นฐานการดูแลอย่างเอื้ออาทร การสร้างและการวางแผนครอบครัว ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพครอบครัวและชุมชน   การประเมินภาวะสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันปัญหาสุขภาพของครอบครัวและชุมชน  โดยใช้กระบวนการพยาบาล วิธีการทางระบาดวิทยาร่วมกับทีมสุขภาพและองค์กรชุมชน  เลือกใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน เพื่อมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้ 
        Concepts, theories and principles of holistic approach in family and community
nursing based on the theory of caring, family constructing and planning, factors influencing health status of family and community, health assessment, health promotion and prevention of health problems in family and community utilizing nursing processes with regards to the integration of epidemiologic methods in the collaboration of healthcare teams and community organizations integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology based on the principles of ethics, and human rights in order to promote strength of family and community self-reliance.

01998272**  ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน I (Family and Community Nursing Practicum I)  2(0-8-0)
        ปฏิบัติการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพครอบครัวและชุมชน แบบองค์รวมบนพื้นฐานของการดูแลอย่างเอื้ออาทร  โดยใช้กระบวนการพยาบาล วิธีการทางระบาดวิทยา ร่วมกับทีมสุขภาพและองค์กรชุมชน ดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันปัญหาสุขภาพในครอบครัว โรงเรียน สถานประกอบการ และชุมชน เลือกใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม ยึดหลักจริยธรรม และสิทธิมนุษยชน มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้
        Nursing practice in health promotion and preventing health problems in family and community based on holistic approach and caring through the applications of nursing process and epidemiological methods collaborating with healthcare teams and community organizations, Utilization nursing process, epidemiology and working with health care teams and community organization, operating health promotion and health problems prevention in family, school, work place,  and community integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology based on the principles of ethics, and human rights in order to promote strength of family and community self-reliance.

01998301** แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล  (Trends and Development of Nursing Profession)  2(2-0-4)
        พัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล ทั้งในและต่างประเทศ คุณลักษณะของวิชาชีพการพยาบาล  องค์กรวิชาชีพการพยาบาล ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
        Development of nursing profession nationally and internationally; the characteristics of nursing profession; nursing organization; factors influencing the progression and development of nursing profession; issues and trends in nursing  as well as  the development of nursing profession. 

01998334   พลวัตกลุ่มและการทำงานเป็นทีม (Group Dynamic and Team Working)     2(1-2-3)       
        ลักษณะของกลุ่ม พลวัตกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม และการทำงานเป็นทีม การบริหารทีม  หรือเป็นสมาชิกในทีม  ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม  ฝึกวิเคราะห์พลวัตกลุ่ม การใช้พลวัตกลุ่ม  เพื่อส่งเสริมการทำงาน
        Characteristics of group, group dynamic, group processes, teamwork, team administration, team member, factors affecting the promotion of teamwork, practicing group dynamic analysis, application of group dynamic for work promotion

01998361**  การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ I  (Nursing Care of Persons with Health Problems I)  4(4-0-8)
        แนวคิดหลักในการดูแลบุคคล    วัยเด็ก    ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเจ็บป่วย หลักการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทร แก่บุคคลในวัยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ในภาวะวิกฤติ เฉียบพลัน  เรื้อรัง และที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของการรับประทานอาหารและน้ำ การขับถ่ายอุจจาระ การขับถ่ายปัสสาวะ ผิวหนัง กระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ ฮอร์โมน โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เลือกใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง
        Concepts and principles of nursing care for individuals during childhood, adult and elderly responding to illnesses; the principles of holistic approach based on the theory of caring given to childhood, adult and elderly in critical, acute, and chronic health problems related to abnormal  food consuming and digestion, urinary and feces elimination, skin, skeletal, joint and muscular system and endocrine system through utilization of nursing process to solve health problems based on humanized-care, the scope of ethics and human rights integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology in order to build up individual potentiality of self-care.

01998362** ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ I (Nursing Care of Persons with Health Problems Practicum I)  3(0-12-0)
        ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลในวัยเด็ก  ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของการรับประทานอาหารและน้ำ การขับถ่ายอุจจาระ การขับถ่ายปัสสาวะ ผิวหนัง กระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ ฮอร์โมน ทั้งในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง โดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนเลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง
        Nursing practice applying nursing processes to provide holistic health care based on the theory of caring for individual clients in different ages from childhood to adult and elderly with health problems related to food consuming and digestion, urinary and feces elimination, skin, skeletal, joint and muscular system and endocrine system in acute, critical and chronic conditions based on humanized-care, the scope of ethics and human rights; integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology in order to build up individual potentiality of self-care.

01998363  การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ II (Nursing Care of Persons with Health Problems II)  3(0-12-0)
        แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวม บนพื้นฐานการดูแลด้วยความ เอื้ออาทรแก่บุคคลในวัยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะรับสัมผัส ภูมิคุ้มกัน เซลล์เจริญเติบโตผิดปกติ เลือด และส่วนประกอบของเลือด อวัยวะสืบพันธุ์และเพศสัมพันธ์ ปัญหาที่เกิดจากโรคติดต่อและโรคเขตร้อน โดยเน้นการป้องกันและการแพร่กระจายเชื้อที่คำนึงถึงระยะฟักตัวของโรคที่นำไปสู่การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ ในภาวะเฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรังโดยใช้กระบวนการพยาบาลโดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง
        Concepts and principles of  nursing  care for individuals during  childhood, adult and elderly responding to illnesses based on holistic approach and the theory of caring with health problems related to sensory organs, immune deficiency, abnormal growth of cell and tissue, blood and blood components, reproductive system and sexuality, communicable and tropical diseases in acute, critical and chronic conditions; using nursing processes based on humanized-care, the scope of ethics and human rights; integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology in order to build up individual potentiality of self-care.

01998364  ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ II  (Nursing Care of Persons with Health Problems Practicum II)  3(0-12-0)
        ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม บนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลในวัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะรับสัมผัส ภูมิคุ้มกัน เซลล์เจริญเติบโตผิดปกติ เลือด และส่วนประกอบของเลือด อวัยวะสืบพันธุ์และเพศสัมพันธ์ ปัญหาที่เกิดจากโรคติดต่อและโรคเขตร้อน โดยเน้นการป้องกันและการแพร่กระจายเชื้อที่คำนึงถึงระยะฟักตัวของโรคที่นำไปสู่การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง โดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเองของบุคคล 
        Nursing practice applying nursing processes to provide holistic health care based on the theory of caring for individual clients in different ages from childhood to adult and elderly with health problems related to sensory organs, immune deficiency, abnormal growth of cell and tissue, blood and blood components, reproductive system and sexuality, communicable and tropical diseases in acute, critical and chronic conditions; using nursing processes based on humanized-care, the scope of ethics and human rights integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology in order to build up individual potentiality of self-care.

01998365**  การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต  (Nursing Care of Persons with Mental Health Problems)  3(3-0-6)
        แนวคิด หลักการเกี่ยวกับสุขภาพจิต และจิตเวช อาการวิทยาทางจิตและการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตแบบองค์รวม  บนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิตที่มีภาวะเสี่ยง และมีปัญหาทางจิต ความคิด การรับรู้ ความจำ สติปัญญา  อารมณ์  พฤติกรรม การใช้สารเสพติดและการทารุณกรรม ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง  การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและการประเมินความเจ็บป่วยทางจิตเวช  การป้องกัน  ส่งเสริม บำบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพ ทั้งรายบุคคล   รายกลุ่ม ในสถานบริการและชุมชน โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของครอบครัว  และชุมชน
        Concepts and principles of mental health and pychiatrics, psychological symptomatology  and holistic nursing care based on holistic approach and the theory of caring given to different ages of persons with risks and problems regarding mental health, thinking, perception, memory, intelligence, emotion, behaviors, drug abuse and violence in acute, critical and chronic conditions; screening mental health problems and assessing mental illness; providing health prevention, promotion, therapeutic and rehabilitation both individual and group in health service settings and communities based on ethics and human rights aiming at promoting self-care competency of persons and participations of family and community.

01998366**  ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต   (Nursing Care of Persons with Mental Health Problems Practicum)  2(0-8-0)
        ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิตที่มีภาวะเสี่ยง และมีปัญหาทางจิต ความคิด การรับรู้ ความจำ สติปัญญา  อารมณ์  พฤติกรรม การใช้สารเสพติดและการทารุณกรรม ใน ระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง การคัดกองปัญหาสุขภาพจิตและการประเมินความเจ็บป่วยทางจิตเวช  การป้องกัน ส่งเสริม บำบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม ในสถานบริการและชุมชน ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง การมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน
        Nursing practice applying nursing processes to provide holistic health care based on the theory of caring given to different ages of persons with risks and problems regarding mental health, thinking, perception, memory, intelligence, emotion, behaviors, drug abuse and violence in acute, critical and chronic conditions; screening mental health problems and assessing mental illness, providing health prevention, promotion, therapeutic and rehabilitation for individuals and groups in health service settings and communities; applying therapeutic relationship to help persons with mental health problems based on the principle of ethics and human rights and integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology in order to build up individual potentiality for self-care and family and community participation.

01998371*  ระบาดวิทยาและชีวสถิติสำหรับพยาบาล (Epidemiology and Biostatistics in Nursing Profession)  1(1-0-2)
        แนวคิดพื้นฐานของระบาดวิทยา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคที่มีผลต่อสุขภาพความเจ็บป่วยของประชากรและปัญหาสาธารณสุข ธรรมชาติของการเกิดโรค ลักษณะทางระบาดวิทยาของโรคและการกระจายของโรคในชุมชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวสถิติ การรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลทางชีวสถิติ สถิติชีพและดัชนีอนามัย วิธีการทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังโรค การสืบสวนการระบาดของโรค หลักการป้องกันและการควบคุมโรค
        Basic concept of epidemiology, factors related to causes of disease population health illness, and public health problems, nature of diseases, epidemiological characteristics of diseases,  and outbreak in communities; introduction to  biostatistics, data collection and presentation, vitalstatistics and health index, epidemiology method, surveillance, investigation of diseases, disease control and prevention.  

01998381**  การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ I  (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I)  4 (4-0-6)
        แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้ออาทรสำหรับมารดาและทารก  การวางแผนครอบครัวและปัญหาการมีบุตรยาก  การตั้งครรภ์ และพัฒนาการของทารกในครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด  ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ   การประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันปัญหาสุขภาพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว สร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารกและครอบครัว ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง
        Concepts and principles of holistic nursing care based on the theory of caring in maternal and newborn, family planning and infertility, pregnancy, development of fetus, processes of labor and post-partum care, factors influencing health, health assessment, health promotion and health problems prevention; supporting family participation and promoting mother, child, and family relationships based on the scope of ethics and human rights integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology in order to promote the potentiality of individual self-care.

01998382**  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ I  (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum I)   4 (0-16-0)
        ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลแบบองค์รวมบนพื้นฐานของหลักวิทยาศาสตร์และความเข้าใจความเป็นมนุษย์ในดูแลด้วยความเอื้ออาทรสำหรับมารดาและทารก การตั้งครรภ์ และพัฒนาการของทารกในครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ  การประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันปัญหาสุขภาพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว สร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารกและครอบครัว ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง
        Nursing practice applying nursing processes based on holistic approach, scientific processes, humanized care and the theory of caring in providing nursing care to maternal and newborn during pregnancy, fetus development, laboring and postpartum periods; factors influencing health, health assessment, health promotion, and illness prevention; supporting family participation, building the relationships among mother, newborn baby and family based on the scope of ethics and human rights integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology in order to promote the potentiality of individual self-care.

01998391* สถิติและการใช้โปรแกรมเพื่อการวิจัย  (Statistics and Program for Research)  2(2-0-4)
        หลักการ และการใช้สถิติในการวิจัยทางการพยาบาล การแปลผลและการนำเสนอข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา แนวคิดของการทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่าและความเชื่อมั่น ให้ความสำคัญกับสถิติอ้างอิงทั้งการเปรียบเทียบระหว่างสองกลุ่ม และหลายกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การใช้โปรแกรมสำเร็จในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
        Principles and utilization of statistics in nursing research, interpretation and presentation of data; descriptive statistics, concepts of hypothesis testing, estimation and confidence are provided. Inferential statistics for comparison of two and multiple groups, correlations between variables, data analysis by statistical package programs.  
 
01998392**   การวิจัยทางการพยาบาล  (Nursing Research)  3 (2-2-5)
        แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย  การออกแบบการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างสถิติที่ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล   การ เขียนโครงร่าง
และรายงานการวิจัย รวมถึงการเลือกและการวิเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล
        Concepts of research; the identification of research problem; research design; sampling techniques; statistical analysis, research instrument, data collection, data analysis; writing research proposal and research report; and the selection and utilization of research in nursing practice. 

01998401**  การบริหารการพยาบาล   (Nursing Administration)  2 (2-0-4)
        แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการบริหาร  กระบวนการและ  เทคนิคการบริหาร การพัฒนาวิชาชีพ ภาวะผู้นำ  การบริหารและการเป็นผู้นำทางการพยาบาลตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทางการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพและองค์กรสุขภาพ ยึดหลักจริยธรรมในการบริหารและสิทธิมนุษยชน
        Concepts, principles and the theories of administration, administration processes and techniques; leadership and nursing leaders in the scope of nursing administrators at all levels of healthcare settings based on ethical principles of administration and human rights.

01998402**  ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล (Nursing Administration Practicum)  
2(0-8-0)
        ฝึกปฏิบัติบทบาท หัวหน้าทีม หัวหน้าเวร และการเป็นผู้นำทางการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ  ยึดหลักจริยธรรมในการและสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติการพยาบาลรวมทั้ง เป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพและสถาบัน
        Nursing administration practice in roles of team-leader, incharge nurse, and 
nursing leader at all levels of healthcare settings based on ethical principles and human rights, as well as being a good member of profession and institutes.

01998441 เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ  (Economics  and  Health System)  3(3-0-6)               แนวคิดและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ กลไกเศรษฐกิจพื้นฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อุปสงค์ อุปาทานของระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพ การปฏิรูปสุขภาพไทย ต้นทุนของการบริการสุขภาพ และการบริการสุขภาพเชิงธุรกิจ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากศึกษาค้นคว้าและสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากสถานการณ์จริง คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบการให้เหตุผล ความรับผิดชอบและการทำงานเป็นทีม
        Concepts and basic principles of economics, basic economic  meachanism, and philosophy of sufficient economy; supply and demand in health systems; health systems and Thai health system reform; costs of healthcare services and business in health service through self- study, authentic learning, analytic system thinking, responsibilities and team working.

01998442 ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ (Thai Wisdom and Health Care)  2(1-2-3)
        ความหมายและความสำคัญของภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยกับวิถีชีวิต โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันทั้งองค์รวม ภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ประโยชน์ของการใช้ภูมิปัญญาต่อบุคคล  ครอบครัว ชุมชน  อันนำไปสู่การดูแลสุขภาพตนเอง   
        Definition and importance of Thai wisdom, community wisdom and the relation of Thai wisdom and individuals’ lifestyles. The subject is based on the combination between holistic approach and Thai wisdom associated with health, and it also includes the application of Thai wisdom to the concept of  self-care in terms of holism. Students will be able to understand the advantages of Thai wisdom for individual, family and community that ultimately results in appropriate self-care.

01998461**  การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ III  (Nursing Care of Persons with Health Problems III)  3(3-0-6)
        แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความ เอื้ออาทรแก่บุคคลในวัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของ การหายใจ เลือด และส่วนประกอบของเลือด  การไหลเวียนเลือด และน้ำเหลือง สมองและไขสันหลัง และภาวะล้มเหลวหลาย ระบบในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง ใช้กระบวนการพยาบาลโดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี และผลการวิจัยที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง
        Concepts and principles of holistic nursing care based on theory of caring for individuals during childhood, adult and elderly with health problems related to respiration, blood, blood components, lymph and circulatory systems, brain and spinal cord systems, and multiple system failure in acute, crisis and chronic condition using nursing processes based on humanized-care, the scope of ethics and human rights integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology in order to build up individual potentiality of self-care.

01998462**   ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ III (Nursing Care of Persons with Health Problems Practicum III)  3(0-12-0)
        ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลในวัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพ เกี่ยวกับความผิดปกติของการหายใจ เลือด และส่วนประกอบของเลือด  การไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง สมองและไขสันหลัง และภาวะล้มเหลวหลายระบบ ทั้งในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง โดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเองของบุคคล
        Nursing practice applying nursing processes to provide holistic health care based on the theory of caring  for individual clients in different ages from childhood to adult and elderly with health problems related to respiration, blood, blood components, lymph and circulatory systems, brain and spinal cord systems, and multiple system failure in acute, critical and chronic conditions; using nursing processes based on humanized-care, the scope of ethics and human rights; integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology in order to build up individual potentiality of self-care.

01998471**  การพยาบาลครอบครัวและชุมชน II   (Family and Community Nursing II)3 (3-0-6)
        แนวคิด หลักการ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ที่มีภาวะเสี่ยง ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของครอบครัว  ปัญหาสุขภาพชุมชนระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ โดยใช้กระบวนการพยาบาล  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาสุขภาพครอบครัวและชุมชน เลือกใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้ ด้วยกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน  การเลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ   
        Concepts and principles of nursing care provided to family and community with potential health risks and health problems; solving family and community health problems at both local and national levels using nursing processes, the philosophy of sufficient economy for community diagnosis and solving family and community health problems integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology based on 
the principles of ethics and human rights in order to strengthen family and community self-reliantce; utilizations of community empowerment, resources, technology and  local  wisdom to solve health  problems are included.

01998472**  ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน II  (Family and Community Nursing Practicum II)  2(0-8-0)
        ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลอย่างความเอื้ออาทร  โดยใช้กระบวนการพยาบาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิธีการทางวิทยาการระบาด ร่วมกับการประสานงานกับองค์กรชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาครอบครัวและชุมชนที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาสุขภาพ  การให้การดูแลสุขภาพที่บ้าน โดยยึดหลักยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองด้วยกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน  การเลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ   
        Holistic nursing practice based on the theory of caring using nursing processes, the philosophy of sufficient economy and the methods of epidemiology in collaborating with community organizations and relevant agencies to solve health problems in family and community with potential health risks and health problems; operating home health care based on the principles of ethics and human rights integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology in order to strengthen of family and community self-reliance;  utilizations of community empowerment, resources, technology and  local  wisdom to solve health problems.

01998473  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  (Primary Medical Care) 2(2-0-4)             แนวคิด  หลักการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การประเมินสุขภาพเพื่อการวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข การปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุหมู่ และสาธารณภัย การบำบัดทางด้านหัตถการ การบันทึกข้อมูล การคัดกรอง การให้คำแนะนำและการส่งต่อ โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน กฎหมายวิชาชีพ
        Concepts and principles of primary medical care, health assessment and diagnostic test in differentiating diseases in medical and surgical fields according to the regulations of the Ministry of Public Health; first aids, emergency care, mass casualty, operative procedure, patient’s record, screening, and referral system with regards to ethical principles, human rights and codes of ethics for nurses. 

01998474  ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  (Primary Medical Care Practicum) 2(0-8-0)
        ปฏิบัติการซักประวัติ การตรวจร่างกาย  การวินิจฉัยโรค การคัดกรองและการส่งต่อผู้ป่วย  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การทำหัตถการ การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน และการบันทึกข้อมูลของการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ภายใต้ขอบเขตของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน และกฎหมายวิชาชีพ
         Practice techniques of interviewing health history, physical examination, screening, and referral system, providing primary medical care, operative procedures, emergency care, medical record in regards to regulations of the Ministry of Public Health, ethics, human rights, and codes of ethics for nurses. 

01998481**  การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์  II   (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery II)  3(3-0-6)
        แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแล ด้วยความเอื้ออาทรสำหรับของมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยง และปัญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ์  ระยะคลอดและระยะหลังคลอด การประเมินและการคัดกรองภาวะเสี่ยงและส่งต่อ การช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพ การเตรียมและช่วยเหลือในการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษและการทำสูติศาสตร์หัตถการ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารกและครอบครัว
        Concepts and principles of holistic nursing care based on the theory of caring for maternal and newborn with potential health risks during the periods of pregnancy, laboring and postpartum; assessing and screening health risks and referring clients for proper management; helping and rehabilitation; preparing and serving for obstetrics special investigations and procedures; supporting family participation and promoting mother, child, and family relationships.

01998482**   ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ II  (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum II)  2(0-8-0)
        ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาในการดูแลแบบองค์รวมบนพื้นฐานบนพื้นฐานของหลักวิทยาศาสตร์และความเข้าใจมนุษย์ในการดูแลสุขภาพสำหรับมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด ประเมิน คัดกรองภาวะเสี่ยงและส่งต่อ ดูแลให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพ ช่วยเหลือส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารกและครอบครัว เตรียมและช่วยเหลือในการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษและการทำสูติศาสตร์หัตถการ  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง 
        Nursing practice applying nursing processes based on holistic approach, scientific processes, humanized care and the theory of caring in providing nursing care to maternal and newborn during pregnancy, fetus development, laboring and postpartum periods; assessing and screening health risks and referring clients for proper management; helping and rehabilitation; promoting mother, child, and family relationships; preparing and serving for obstetrics special investigations and procedures; supporting family participation based on the scope of ethics and human rights integrated with local wisdoms, resources and appropriate technology in order to promote the potentiality of individual self-care.

3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำ

ดับที่

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ(สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน,ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน

ปัจจุบัน

 

หลักสูตรปรับปรุง

 

1

 

 

นางสาวพีระนันทิ์     จีระยิ่งมงคล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(อาจารย์)        

  ป.พย. (เทียบเท่าปริญญาตรี), วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา, 2529

  พย.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536

  ศศ.ด.(อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2551

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4500117232

เลขบัตรประจำตัวประชาชน  3101203312745

 

งานวิจัย

1. ผลของการสัมผัสต่อการลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยหลังผ่าตัด (2538)

2. Born to be Gay  (2549)

3.Promote Consumer Behavior by Participatory with Teenager for Strong Health and Longer Life : Study at Boromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira (2550)

4. Integrated Instruction Model for the Development of Learning Achievement and Problem Solving Skill in Nursing of Nursing Students at Praboromarajchanok Institute. (2551)  

998152

998157

998361

998362

998363

998463

998491

 

 

01998301

01998251

01998253

01998361

01998362

01998363

01998401

01998461

01998392  

2

นางสาววิภาพร  ปิตินพคุณ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(อาจารย์)

   ป.พย., (เทียบเท่าปริญญาตรี),วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา, 2531

   พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก),

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511017196

เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน

3459900268114

 

งานวิจัย

1. ผลการสอนอย่างมีแบบแผนต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพ ในหญิงตั้งครรภ์ที่ภาวะความดัน โลหิตสูงเนื่องจากตั้งครรภ์ (2552)

2. ความพึงพอใจความต้องการการพยาบาล และการพยาบาลที่ได้รับของมารดาหลัง คลอดต่อการปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษาพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ (2551)

998371

998372

998471

998472

 

01998381

01998382

01998481

01998482

 

3

นางสาวปวีณา มีขนอน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(อาจารย์)

   พย.บ., วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ, 2542

   พย.ม.(การพยาบาลสุขภาพจิตและ จิตเวช), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4711182192

เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน

4100600071580

งานวิจัย

1การประเมินหลักสูตร                       พยาบาลศาสตรบัณฑิต  พ.ศ. 2545              สถาบันพระบรมราชชนก(2549)  

2.  พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ(2553)

998152

998153

998352

998353

998362

998364

 

01998148

01998251

01998253

01998365

01998366

01998461

 

4

นางสาวสุรัตนา   ทศนุต

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (อาจารย์)

   ป.พย., (พยาบาล), วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ,2539

   วท.ม. (การพยาบาลสาธารณสุข),

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511017195

เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน

3101200877164

งานวิจัย

1. ความสัมพันธ์ของแผนการเรียนและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (2552)

998155

998261

998262

998461

998462

998483

998484

 

01998254

01998271

01998272

01998471

01998472

01998473

01998474

5

นางสาวนันทิยา  ปรีชาเสถียร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (อาจารย์)

   พย.บ, (พยาบาล)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538

   พย.ม. (สาขาการพยาบาลเด็ก),  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511032836

เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน

3330600306358

 

งานวิจัย

1. แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดในทารกแรกเกิดครบกำหนดที่ได้รับการเจาะส้นเท้า

998361

998363

998364

 

01998251

01998361

01998363

01998364

01998461

 

6

นางสาวนิตติยา  น้อยสีภูมิ

พยาบาลวิชาชีพ(อาจารย์)

   วท.บ. (พยาบาล)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548

   พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4811191997

เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน

5451000009871

งานวิจัย

1.ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ(2549)

998361

998362

998363

998364

998464

 

 

 

 

01998251

01998252

01998361

01998362

01998363

01998364

01998461

01998462

 

    3.2.2  อาจารย์ประจำ

ลำดับ

ที่

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน,ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน

ปัจจุบัน

หลักสูตรปรับปรุง

1

นางสาวกนกวรรณ   เวทศิลป์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  (อาจารย์)

  ป.พย. (เทียบเท่าปริญญาตรี),วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนีศรีมหาสารคาม, 2533

  วท.ม (สาธารณสุข)มหาวิทยาลัยมหิดล,2538

  Master of Public Health Methodology, University Libre de Bruxelles, Brussels, Belium,2543

  Ph.D. (Nursing) University of  Illinois, Chicago, USA, 2551

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 5411015393

เลขบัตรประจำตัวประชาชน3479900119348

1. บทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย จังหวัด

สกลนคร (2546)

998261

(จำนวน 18 ชม

คิดเป็น 0.45

ปฏิบัติและทดลอง245 ชม คิดเป็น 6.13

หน่วยกิตสภา)

 

01998147

01998256

01998371

01998301

01998271

01998272

(จำนวน 18 ชม

คิดเป็น 0.45

ปฏิบัติและทดลอง303 ชม คิดเป็น 7.58

หน่วยกิตสภา

2

 

นางกนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (อาจารย์)

   ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา, 2516

  วท.บ. การพยาบาลสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2520 

  วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการพยาบาลสาธารณสุข, มหาวิทยาลัย

มหิดล, 2526

  PhD. (Quality Management)

Utara University, Malaysia, 2547

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4500117232

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3909900355080

 

งานวิจัย

1. การประเมินประสิทธิภาพ

คุณภาพบริการด้านการรักษา

พยาบาลเบื้องต้นการให้คำปรึกษา การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และการส่งเสริมและการป้องกันโรคผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนโดยใช้หลักบริหารคุณภาพในการบริหารจัดการของพยาบาลปฏิบัติในหน่วยปฐมภูมิ พื้นที่สาธารณสุขเขต 7 กระทรวง สาธารณสุข (2547)

2. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกาาต่อคุณภาพการสอนใช้หลักบริหาร

คุณภาพจัดการสอนในคลินิก(2551)

3. The Effects of Sustaining Positive Self –Talk Program on Depression Among Nursing Students of Boromarajajonani

Trang Nursing college. (2554)

 

998181

(จำนวน 6 ชม คิดเป็น 0.15 หน่วยกิตสภา)

 

01998301

01998201 (จำนวน 10ชม คิดเป็น 0.25หน่วยกิตสภา)

 

3

นางกรพินธุ์   วัฒนสุข

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (อาจารย์)

   ประกาศนียบัตรพยาบาล, วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, พิษณุโลก, 2517

    คบ.(พยาบาลศึกษา),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2526

    กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา),มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,  2542

  เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511017222                          

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3100601885571

งานวิจัย

1.  การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  ที่ส่งผลต่อการเพิ่มน้ำหนักของหญิงตั้งครรภ์ (2551)

2. Parental Postpartum Depression and Parental attitude in child care (2552)

998371

998372

998471

998472

 (จำนวน ทบ 29 ชม ปฏิบัติและทดลอง 570 ชม คิดเป็น 7.85

หน่วยกิตสภา)

01998381

01998382

01998481

01998482

 (จำนวน ทบ 34 ชม ปฏิบัติและทดลอง 670 ชม คิดเป็น 9.22

หน่วยกิตสภา)

4

นายกิติพงษ์   พินิจพันธ์

พยาบาลวิชาชีพ (อาจารย์)

   วท.บ(พยาบาล), มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2549

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4911196721

 เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน

 3310400953422

 

998153

998361

998362

998363

998364

998464

 (จำนวน ทบ 21 ชม ปฏิบัติและทดลอง 620 ชม คิดเป็น 8.28 หน่วยกิตสภา)

01998251

01998252

01998361

01998362

01998363

01998364

01998461

  01998462 (จำนวน ทบ 21 ชม ปฏิบัติและทดลอง 620 ชม คิดเป็น 8.28 หน่วยกิตสภา)

5

นางสาวทิวาวัน  คำบันลือ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(อาจารย์)

   ป.พย.(เทียบเท่าปริญญาตรี), วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช, 2541

   กศ.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2547

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511017207

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5100299045757

 

งานวิจัย

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีมวลกายของนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  (2552)

2. การสร้างสื่อ สิ่งประดิษฐ์ทางการพยาบาลในการใส่สายให้อาหารผู้ป่วย (2553)

3. การศึกษาผลการพัฒนานิสิตที่เน้นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ (2553)

998153

998156

998157

998464

(จำนวน ทบ 47 ชม

ปฏิบัติและทดลอง 294 ชม คิดเป็น 4.85 หน่วย

กิตสภา)

01998251

01998252

01998255

01998201

01998364

(จำนวน ทบ 47 ชม

ปฏิบัติและทดลอง 294 ชม คิดเป็น 4.85 หน่วย

กิตสภา)

6

ว่าที่ ร.ต.หญิง เบญจพร  ใจยะสิทธิ์

พยาบาลวิชาชีพ (อาจารย์)

  พย.บ. (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 5211212349เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน

3510400502071

 

 

 

 

 

998152

998153

998155

 (จำนวนชม.

ทบ 21 ชม ปฏิบัติและทดลอง 420

ชม คิดเป็น 5.78 หน่วย

กิตสภา)

01998251 01998252

01998254

01998256

01998271

01998272

01998402

(จำนวนชม.

ทบ 32 ชม ปฏิบัติและทดลอง 580ชม คิดเป็น 7.43 หน่วยกิตสภา)

7

นางสาวเบญจมาศ ศิริกมลเสถียร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(อาจารย์)

   พ.ย.บ. (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยลงขลานครินทร์, 2535

   วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์),มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511072022

เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน

3349800274032

งานวิจัย

1. Community Health Survey  and  Health  Status  of Tumboon  Klongchungacher

Muang  District Chasheongsao

Province, Thailand (2552)

 998155

998261

998262

998461

998462

998483

998484

(จำนวนชม.

ทบ 44 ชม ปฏิบัติและทดลอง 620ชม.คิดเป็น8.85 หน่วยกิตสภา)

01998254

01998471

01998472

01998473

01998474

01998392 

(จำนวนชม.

ทบ 44 ชม ปฏิบัติและทดลอง 620ชม.คิดเป็น 8.85 หน่วยกิตสภา)

8

นางประไพจิตร  โสมภีร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(อาจารย์)

 ป.พย. (ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์),

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์, 2528

 ป.พย. (ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี(ต่อเนื่อง 1 ปี),

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์,2529

 กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,2535

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511017219

เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน

3110200202328

งานวิจัย

1. พัฒนาการด้านการรับรู้ขนาดวัตถุของเด็กก่อนวัยเรียน (2535)

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการสอบประเมินความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งปีการศึกษา (2545 )ของผู้สำเร็จกาศึกษาจากวิทยาลัยพนายาบบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ(2546)

3. การรับรู้ของนิสิตพยาบาลต่อพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาลขณะสอนภาค ปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์1, (2549)

998371

998372

998471

998472

 (จำนวนชม.

ทบ 35 ชม

  ปฏิบัติและทดลอง 720

ชม คิดเป็น

 9.86 หน่วย

กิตสภา)

01998381

01998382

01998481

01998482

 (จำนวนชม.

ทบ 35 ชม

 ปฏิบัติและทดลอง 720

ชม คิดเป็น

 9.86 หน่วย

กิตสภา)

9

นายพิภพ ดีแพ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

   พย.บ. (พยาบาลศาสตรบัณฑิต)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 5111206371

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

5620590011044

 

 

 

ลาศึกษาต่อ

ปริญญาโท

01998254

01998255

01998272

01998471

01998472

01998473

01998474

(จำนวนชม.

ทบ 44 ชม ปฏิบัติและ

ทดลอง 680

ชม คิดเป็น 9.60 หน่วยกิตสภา)

10

ร.ต.ต.(หญิง) พิมพ์พัฒน์   จันทร์เทียน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(อาจารย์)

   ป.พย .(พยาบาลและผดุงครรภ์)

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ, 2521

   คบ. (พยาบาลศึกษา),

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

    วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,2543

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 

4511017232

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3100601558514

งานวิจัย

1. A  Development of Professional  Competency  Standard  of Occupational     Health  Nurses  in the Industrial Enterprises  in Thailand (2552)

2. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของพนักงานในสถานประกอบการ เขต กทม. (2552)

3. การรับรู้บทบาทผู้ยุคใหม่และบทบาทหัวหน้าพยาบาลที่คาดหวัง(2553)

4. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เขต

กรุงเทพฯ (2553)

998261

998262

998461

998462

998481

998491

(จำนวนชม.

ทบ 46 ชม ปฏิบัติและทด

ลอง 384ชม คิดเป็น 5.95 หน่วยกิตสภา) 

01998271

01998272

01998401

01998471

01998472

01998392

(จำนวนชม.

ทบ 46 ชม ปฏิบัติและทด

ลอง 384ชม คิดเป็น 5.95 หน่วยกิตสภา) 

11

นางวรรณพร  โรจน์สัญญากุล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(อาจารย์)

   พย.บ (พยาบาลศาสตรบัณฑิต),

ศิริราชพยาบาล, 2521

   กศบ.(จิตวิทยาการแนะแนว),

ราชภัฎสวนสุนันทา,2531

   กศม.(จิตวิทยาการแนะแนว) ,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2538

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ    4511016729

เลขบัตรประจำตัวประชาชน 

3100602833071

งานวิจัย

1. ทัศนคติของนิสิตพยาบาลต่อการเรียนรู้วิชาการปฏิบัติการพยาบาล

จิตเวช (2551)

2. ความพึงพอใจในการบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ(2553)

 

998352

998353

998481

998482

(จำนวนชม.

ทบ 52 ชม ปฏิบัติและทดลอง 240ชม คิดเป็น 4.30 หน่วย

กิตสภา)

01998148

01998365

01998366

01998401

01998402

(จำนวนชม.

ทบ 52 ชม ปฏิบัติและทดลอง 240ชม คิดเป็น 4.30 หน่วย

กิตสภา)

12

นางศศิธร  กันกา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (อาจารย์)

   วท.บ. (พยาบาล)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546

   พย.ม (สาขาการพยาบาลเด็ก)

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4611017742

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3720500383632

 

งานวิจัย

1. การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลในการดูกแลผู้ป่วยเด็กสำหรับพยาบาล (2552)

 

998464

998361

998363

998364

998464

 (จำนวน ทบ 22 ชม ปฏิบัติและทดลอง 180 ชม คิดเป็น 2.80 หน่วยกิตสภา)

01998251

01998252

01998361

01998362

01998461

(จำนวน ทบ 44 ชม ปฏิบัติและทดลอง 360 ชม คิดเป็น 5.60 หน่วยกิตสภา)

13

นางสาวสาวิกา    ใจบริสุทธิกุล

พยาบาลวิชาชีพ (อาจารย์)

   พย.บ  (พยาบาลศาสตร์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 5211208853

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

1739900040530

 

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้และผลลัพธ์ในการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพฯ (2553)

998371

998372

998471

998472

 (จำนวนชม.

ทบ 36 ชม ปฏิบัติและทดลอง 720ชม คิดเป็น 9.90 หน่วยกิตสภา)

01998381

01998382

01998371

01998472

(จำนวนชม.

ทบ 36 ชม ปฏิบัติและทดลอง 720ชม คิดเป็น 9.90 หน่วยกิตสภา)

14

นางสาวสิริลักษณ์   ศรีเศวต

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (อาจารย์)

   วท.บ. (วิทยาศาสตร์บัณฑิต)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4811192010

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3300600583629

 

งานวิจัย

1. การรับรู้สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของนิสิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ (2552)

 

998464

998361

998363

998364

998464

(จำนวน ทบ 44 ชม ปฏิบัติและทดลอง360 ชม คิดเป็น5.60 หน่วยกิตสภา)

01998251

01998252

01998361

01998362

01998461

(จำนวน ทบ 44 ชม ปฏิบัติและทดลอง 360ชม คิดเป็น 5.60 หน่วยกิตสภา)

15

นายสุกิจ  ทองพิลา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(อาจารย์)

   วท.บ.(สุขศึกษา),มหาวิทยาลัยมหิดล2544

   วท.ม.(เวชศาสตร์ชุมชน),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2546

   พย.บ. (พยาบาลศาสตรบัณฑิต)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 5111205834

เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน

3720400666802

งานวิจัย

1. การรับรู้สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของนิสิตพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ (2552)

2. ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพประจำแหล่งฝึกภาคปฏิบัติต่อสมรรถนะของนิสิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  ปี  พ.ศ.  2551 (2552)

 

998464

998464

998361

998363

998364

998464

(จำนวน ทบ 52ชม ปฏิบัติและทดลอง 680 ชม คิดเป็น9.80 หน่วยกิตสภา)

01998251

01998252

01998254

01998271

01998272

01998471

01998472

 (จำนวน ทบ 52 ชม ปฏิบัติและทดลอง680 ชม คิดเป็น9.80 หน่วยกิตสภา)

16

นางสาวสุนันท์  สินซื่อสัตย์กุล

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(อาจารย์)

  ป.พย. (เทียบเท่าปริญญาตรี),วิทยาลัยพยยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี,

2529

  พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537

Ph.D. (Nursing) University of  Alabama at  Brimingham, USA, 2551

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511007110

เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน

3199900163226

งานวิจัย

1. ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล เจตคติต่อวิชาชีพพยาบาล กับ

ความสามารถในการปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล (2551)

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ

ควบคุมความดันโลหิตในคนดำและคนขาว (2551)

998491

998256

(จำนวน12 ชม

คิดเป็น 0.30

หน่วยกิตสภา)

 

01998271

01998272

01998401

01998471

01998472

01998392

(จำนวนชม.

ทบ 46 ชม ปฏิบัติและทด

ลอง 384ชม คิดเป็น 5.95 หน่วยกิตสภา) 

17

นางสุนันทา  ทองพัฒน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(อาจารย์)

ป.พย. (เทียบเท่าปริญญาตรี),

  วิทยาลัยพยยาบาลบรมราชชนนี

ศรีมหาสารคาม,2530

พ.ย.ม (การพยาบาลผู้ใหญ่)

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540

Ph.D. (Nursing) University of  Illinois, Chicago, USA, 2549

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511077343

เลขบัตรประจำตัวประชาชน  

 3449900330464

3. Thai Mothers and

their Adolescent Daughters Communication about

Sexuality. (2553)

998261

(จำนวน 6 ชม คิดเป็น 0.15

หน่วยกิตสภา)

 

01998271

01998272

(จำนวน ทบ. 10 ชม คิดเป็น 0.25หน่วยกิตสภา  ปฏิบัติและ ทดลอง 220 ชม คิด

เป็น 4.10 หน่วยกิตสภา)

18

นางสาวสุรี ขันธรักษวงศ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(อาจารย์)

    ป.พย. (อนามัยและผดุงครรภ์)   

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์, 2524

 กศ.ม.  (สุขศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร,  2532

   กศ.ด  (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2546

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511017215

เลขบัตรประจำตัวประชาชน 

3100800872677

งานวิจัย

1. แผนการพัฒนาอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (2549)

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน(2550)

3. Caring Behavior of Student Nurses: Boromarajonani College of Nursing, Nopparat Vajira (2551)

 

998153

998156

998157

998158

998181

 (จำนวน ทบ 54 ชม ปฏิบัติและ ทดลอง 220 ชม คิดเป็น 4.10หน่วยกิตสภา)

01998251

01998252

01998255

01998256

01998392

(จำนวน ทบ 54 ชม ปฏิบัติและ ทดลอง 220 ชม คิดเป็น

4.10 หน่วย

กิตสภา)

19

นางสาวอัจฉรา   สกุนตนิยม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (อาจารย์)

   พย.บ. (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี, 2534

   วท.ม. (การพยาบาลชุมชน) 

มหาวิทยาลัยมหิดล  2541

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511058243

เลขที่บัตรประชาชน

3120101825696

 

ลาศึกษาต่อ

01998271

01998272

01998371

01998471

01998472

(จำนวน ทบ 42 ชม ปฏิบัติและทดลอง 454ชม คิดเป็น 6.73 หน่วยกิตสภา)

3.2.3 อาจารย์พิเศษ   

ลำ

ดับที่

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน,ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน

ผ ลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอนหลักสูตรปรับปรุง

1

 นางสาวกานดา   ตัณฑพันธ์

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (อาจารย์) 

   วท.บ. (การพยาบาล)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2517

   สค.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์),

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521

   กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) ,

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2545

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511000430

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3709900329480

1. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 (2549)

2. การสร้างสื่อ สิ่งประดิษฐ์ทางการพยาบาลในการใส่สายให้อาหารผู้ป่วย(2553)

งานแต่งเรียบเรียง

1. A Buddy of Student Nurses and Primary School Children for Fostering Caring Behavior (2551)

 

01998256

01998401

01998392

01998421

2

นางสาวจิรภา  หงส์ตระกูล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(อาจารย์)

  พย.บ (วิทยาศาสตรบัณฑิต)มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 451109615

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

310060011648

 

 

01998401

01998462

3

นางฉวีวรรณ   สัตยธรรม  (อาจารย์)  

  ก.ศบ.(การศึกษาบัณฑิต,พยาบาลศึกษา)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, (2536),

  กศ.ม. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2536

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3120100419741

งานแต่งเรียบเรียง              

1. การเสริมสร้างสุขภาพจิตของหญิงร้างและหญิงม่าย (2529)             

2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต(2539)

งานวิจัย                                 

1. จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (2546)

01998201

4

นางสาวบุษบา ต้นทอง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

    คบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

    Master of  Arts, มหาวิทยาลัยมหิดล,2534

   Ph.D  (M.A.)  ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

Indiana university of  Pennsylvania, USA, 2542

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3550400141914

งานวิจัย

1. การศึกษาการเขียนเชิงวิชาการตามเเนว qenre-based ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (2546)

2. การสำรวจความต้องการใช้ภาษา

อังกฤษของนิสิตปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2553)

01355121

5

นางพรรณราย  สุนทรจามร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  (อาจารย์)

  ป.พย.(พยาบาล), วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี, 2529

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511017426

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3199900162840

 

01998252

01998364

01998401

01998462

6

นางพอตา กลิ่นหอม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (อาจารย์)

  ป.พย.(พยาบาล), วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี, 2529

   พย.ม (สาขาการจัดการพยาบาล)

มหาวิทยาลัยรังสิต, 2553

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ  4511021873

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3199900163234

งานวิจัย

1. ผลของการนิเทศเชิงพัฒนาต่อความรู้

และคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล

ผู้ป่วยเด็ก โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

ของพยาบาลวิชาชีพ (2554)

01998252

01998401

01998462

01998362

7

นายพิศิษฐ์  พลธนะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(อาจารย์)

  ป.พย. (พยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์, 2432

  วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541

  ป.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511057136

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3550400141914

งานแต่งเรียบเรียง

1. ความแตกต่างของคอร์พัสแคลลอซัม ระหว่างเพศชายและเพศหญิงในคนไทยโดยศึกษาจากชิ้นส่วนของสมองที่ผ่านการย้อมและกำซาบด้วยสารพลาสติก (2550)

งานวิจัย

1. Learning  & Teaching Media :

The Poem of Basic Anatomy for Nursing Student, (2552)

01998242

8

นางเรียวพลอย กาศพร้อม

นักโภชนาการชำนาญการ (อาจารย์)

   คหกรรมศาสตร์ (สาขาอาหารและโภชนาศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชฎัฎพระนคร, 2528

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3119900197619

งานวิจัย

1. ประสิทธิผลการดูแลทางโภชนาการของผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม(2548)

2. ผลการประเมินการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โดยทีมสหวิชาชีพ (2551)

01998144

9

นางวัชรี นรากุลรัศมี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (อาจารย์) 

  วท.บ.(พยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2526

 เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511009584

 เลขบัตรประจำตัวประชาชน

 3360200058934

 

01998401

01998462

01998362

10

นางศิริรัตน์  วีรกิตติ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (อาจารย์)

  วท.บ. (พยาบาล), วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ, 2516

 เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511009618

 เลขบัตรประจำตัวประชาชน

 3929900298094

 

01998401

11

นาวาอากาศเอกสมจิตร แก้วนาค

(อาจารย์) 

  ส.บ. (สาธารณสุข) (2528)

  บธ.ม. (การจัดการ)  (2542)

  กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน

มิตร, 2549

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3509901429676

งานแต่งเรียบเรียง

1. เศรษฐศาสตร์ระบบสาธารณสุข(2550)

2. วิธีวิทยาการวิจัย (2551)

 

 

01998441

12

นางสาวสมบัติ   พันธุ์คง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

  ว.ทบ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล,2515

  คม. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2520

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3100701047236

 

01998201

13

นางสุกัญญา  เลาหรัตนาหิรัญ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (อาจารย์)

  วท.บ. (พยาบาล) มหาวิยาลัยมหิดล,2528

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511010300

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3100502349771

 งานวิจัย

 1. ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงในชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 43 มีนบุรี กรุงเทพ

(2554)

01998272

01998472

14

นางสุรีย์พร  กุมภคาม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (อาจารย์)

  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 2528

   วท.ม (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, (2548)

 

 

 

 งานวิจัย

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความเหนื่อยหน่ายและความตั้งใจลาออกของพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, 2545

2. การศึกษานำร่อง ทัศนคติของพยาบาลวิชาชีพต่อการประเมินความ

เสี่ยง การพลัดตกหกล้มและผลของการใช้แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง  เฝ้าระวัง/การป้องกันการพลัดตกหกล้ม 2554

01998362

01998364

01998462

01998402

15

นางอรุณี  วิบูลยนัฏ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (อาจารย์)

ป.พย.(พยาบาล), วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี, 2529

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ  4511021652

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3100300075140

 

01998362

01998364

01998462

019984024. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม/ ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง 
   4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม/ ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม/ ประสบการณ์ในสถานการณ์จริงดังนี้
        4.1.1 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการดำรงชีพ และในการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล
        4.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาล ระบบสุขภาพ และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและต่อระบบสุขภาพ
        4.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของกระบวนการพยาบาล และการนำไปใช้
        4.1.4 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ใช้ประสบการณ์เป็นฐาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ในการให้บริการการพยาบาล
        4.1.5 มีความสามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และ
ผู้บังคับบัญชา
        4.1.6  สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกทีม ในทีมการพยาบาล ทีมสุขภาพ และทีมในชุมชนของระบบสุขภาพในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างบริการสาธารณสุขทุกระดับและในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
        4.1.7  สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์มีความเอื้ออาทร ประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล รวมทั้งใช้กระบวนการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์ และการสื่อสารเชิงบำบัดในการพยาบาลบุคคล ครอบครัว และชุมชน
        4.1.8 สามารถปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลการบำบัดและการบรรเทาอาการ และการฟื้นฟูสุขภาพ แก่ผู้ใช้บริการทุกภาวะสุขภาพและทุกช่วงวัย รวมทั้งการผดุงครรภ์ ในทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ 
        4.1.9 สามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยคำนึงถึงความเอื้ออาทร สิทธิของผู้ป่วย  ความเป็นปัจเจกบุคคล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
        4.1.10 แสดงภาวะผู้นำในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการพยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพและการทำงานในชุมชน ในหน่วยบริการสุขภาพชุมชน
    4.2 ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์ : มีรายละเอียดดังนี้

ชั้นปี/ภาคเรียน

ชื่อวิชา

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล                           

3(0-12-0)

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1                     

2(0-8-0)

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1                 

3(0-12-0) 

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต                    

2(0-8-0)

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์1        

4(0-16-0)    

 

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2              

3(0-12-0)

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2              

2(0-8-0)

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3          

3(0-12-0)

ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล                              

2(0-8-0)

ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น                         

2(0-8-0)

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 2     

2(0-8-0)

    4.3 การจัดเวลาและตารางสอน:  มีรายละเอียดดังนี้

ชั้นปี

การฝึกปฏิบัติภาคสนาม

การคิดจำนวนชั่วโมง

ปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 2

ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

ฝึกในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

180 ชั่วโมง

6  สัปดาห์ ๆ ละ 30 ชม.

 

ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

ฝึกในชุมชน ในเขต คันนายาว

120 ชั่วโมง

4  สัปดาห์ ๆ ละ 30 ชม.

 

ปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 

ฝึกในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  โรงพยาบาลผู้สูงอายุ

180 ชั่วโมง

6  สัปดาห์ ๆ ละ 30 ชม.

 

 

ปีที 3

ภาคเรียนที่ 2

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

ฝึกในโรงพยาบาลศรีธัญญา

120 ชั่วโมง

4  สัปดาห์ ๆ ละ 30 ชม.

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 ฝึกในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

240 ชั่วโมง

8  สัปดาห์ ๆ ละ 30 ชม.

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

ฝึกในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเด็ก

180 ชั่วโมง

6  สัปดาห์ ๆ ละ 30 ชม.

 

 

ปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

 

 

ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 

ชุมชนในเขตคันนายาว    นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

120 ชั่วโมง

4  สัปดาห์ ๆ ละ 30 ชม.

ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

ฝึกในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา   โรงพยาบาลปทุมธานี  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

180 ชั่วโมง

6  สัปดาห์ ๆ ละ 30 ชม.

ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล  

ฝึกในโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

120 ชั่วโมง

4  สัปดาห์ ๆ ละ 30 ชม.

ปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 2

 

ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

ฝึกในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  สถานีอนามัย

120 ชั่วโมง

4  สัปดาห์ ๆ ละ 30 ชม.

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 2   ฝึกในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

120 ชั่วโมง

4  สัปดาห์ ๆ ละ 30 ชม.

 หมายเหตุ : 
        การจัดช่วงเวลาเวร  
            เวรเช้า 08.00 – 16.00 น.  
            เวรบ่าย 16.00 – 24.00 น. 
            เวรดึก 24.00 – 08.00 น. 

5.  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
        5.1  คําอธิบายโดยย่อ
  หลักสูตรกำหนดให้นิสิตเรียนวิชา วิจัยทางการพยาบาล ซึ่งเป็นวิชาที่ให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้และได้ฝึกการหาคำตอบ  สิ่งที่อยากรู้  สิ่งที่สนใจ  หรือสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล โดยใช้กระบวนการวิจัย  การศึกษากระบวนการดังกล่าว อยู่ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
        5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย  สามารถทําวิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลได้ และสามารถเขียนผลงานวิจัย เพื่อการสื่อสารได้
  5.3  ช่วงเวลา
  ภาคการเรียนที่ 1 ระหว่างเดือนมิถุนายน- เดือนกันยายน สำหรับนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 4  
  5.4  จํานวนหน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต 
  5.5  การเตรียมการ
  5.5.1  แบ่งนิสิตเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 8-10 คน
                5.5.2  มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มนิสิต
5.5.3  อาจารย์ที่ปรึกษา  ให้คำปรึกษาในการเลือกหัวข้อที่จะศึกษาและขั้นตอน กระบวนการศึกษาค้นคว้า 
5.5.4  นิสิตนำเสนอผลการศึกษาต่ออาจารย์ และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
5.5.5  นิสิตนำเสนอโครงร่างผลการศึกษาต่ออาจารย์ประจำวิชา จำนวน 5-6 คน เพื่อรับข้อเสนอแนะ และประเมินผลการศึกษา
5.5.6  นิสิตศึกษาเรื่องที่สนใจ ตามขั้นตอนที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ประจำวิชา
และนำเสนอผลการศึกษา ปัญหาอุปสรรค ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
5.5.7  นิสิตนำเสนอผลการศึกษาต่ออาจารย์ประจำวิชา จำนวน 5-6 คน เพื่อรับ
ข้อเสนอแนะ และประเมินผลการศึกษา
                5.5.8  นิสิตปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจำวิชา และจัดทำรูปเล่ม
       5.6  กระบวนการประเมินผล
  5.6.1  นิสิตประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองและประเมินกลุ่มตามแบบฟอร์ม 
                5.6.2  อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามแบบฟอร์ม
                5.6.3  ประเมินผลความเข้าใจในกระบวนการวิจัยของนิสิต ตามแบบฟอร์ม  โดยอาจารย์ประจำวิชา จำนวน 5-6 คน
                5.6.4  ประเมินรูปเล่มรายงานการศึกษาวิจัย ตามแบบฟอร์ม  โดยอาจารย์ที่ปรึกษา