คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  ปีการศึกษา  2558

   ๑.  นางสาวมัณฑนา       เหมชะญาติ       ผู้อำนวยการ                                ที่ปรึกษา

   ๒.  นางสาวพีระนันทิ์      จีระยิ่งมงคล      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  ประธานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

   ๓.  นางสุชีวา                วิชัยกุล             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ   กรรมการ

   ๔.  นางสาวสุรี              ขันธรักษวงศ์     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ   กรรมการ

   ๕.  นางสาวทิวาวัน        คำบรรลือ         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ    กรรมการ

   ๖.  นางเนตรนภา          ปรียาณุรักษ์      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ    กรรมการ

   ๗.  นางสาววิภาพร        ปิตินพคุณ        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ    อาจารย์ประจำหลักสูตร

   ๘.  นางสาวสุรัตนา        ทศนุต             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ             อาจารย์ประจำหลักสูตร

   ๙.  นางสาวนันทิยา       ปรีชาเสถียร      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ             อาจารย์ประจำหลักสูตร

   ๑๐. นางสาวสิริลักษณ์    ศรีเศวต           พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ              กรรมการ

   ๑๑.  นางเตือนใจ          วัฒนาวนากุล     วิทยาจารย์ชำนาญการ                   กรรมการ

   ๑๒.  นายสุกิจ              ทองพิลา           พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ              กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการวิชาการ ปีการศึกษา 2557

        สืบเนื่องจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ  ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในและการกำหนดภาระงานภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมกันว่า กลุ่มงานวิชาการมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัย ดังน้ัน เพื่อให้คุณภาพการบริหารวิชาการและการบริหารหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง กลุ่มงานวิชาการจึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการวิชาการภายใน

          1.  นางสาวมัณฑนา       เหมชะญาติ                                             ที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการ

          2.  นางสาวพีระนันทิ์     จีระยิ่งมงคล                                            ประธาน

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

          3.  นางสาววิภาพร        ปิตินพคุณ                                               กรรมการ

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลมารดา  ทารก  และผดุงครรภ์

          4.  นางสาวสุรัตนา        ทศนุต                                                   กรรมการ

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลครอบครัวชุมชนและจิตเวช

          5.  นางสาวสิริลักษณ์     ศรีเศวต                                                 กรรมการ

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลบุคคลทุกช่วงวัย                      

          6.  นางเนตรนภา         ปรียาณุรักษ์                                            กรรมการ

หัวหน้าภาควิชาการศึกษาทั่วไป  พื้นฐานวิชาชีพ  และกลุ่มวิชาพัฒนาการพยาบาล

          7.  นางสาวนิตติยา        น้อยสีภูมิ                                                กรรมการ

หัวหน้างานบริการวิชาการ

          8.  นางอัญชลีพร          อมาตยกุล                                               กรรมการ

หัวหน้างานการจัดการเรียนการสอนกลุ่มงานบัณฑิตศึกษา

          9.  นางเตือนใจ            วัฒนาวนากุล                                           กรรมการ

 หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  

          10.  นางสาวสุรี           ขันธรักษวงศ์                                            กรรมการ

อาจารย์ประจำชั้น  ปีที่ 1

          11.  นางสิริลักษณ์        ซื่อสัตย์                                                  กรรมการ

อาจารย์ประจำชั้น  ปีที่ 2

          12.  นางสาวสุนันท์       สินซื่อสัตย์กุล                                           กรรมการ

อาจารย์ประจำชั้น  ปีที่ 3

          13.  นางสาวนันทิยา     ปรีชาเสถียร                                            กรรมการ

  อาจารย์ประจำชั้น  ปีที่ 4

          14.  นางสาวนิภัทรา      บุญลิขิตสวัสดิ์                                           กรรมการและเลขานุการ

  เลขานุการกลุ่มงานวิชาการ

          15.  นางสาวสุนันทา     ดะแอ                                                   ผู้ช่วยเลขานุการ

  ผู้ช่วยเลขานุการ


Comments