ดาวน์โหลด

                        เอกสารแบบฟอร์มวิชาการ              
แบบฟอร์มการเขียนโครงการงบประมาณ ปี 57
แบบฟอร์มการเขียนโครงการงบประมาณ ปี 57  (ส่งสบช.)
แบบฟอร์มการขอหนังสือ
แบบฟอร์มการเบิกค่าสอน (ภาคทฤษฎี+ภาคปฏิบัติ)
 • แบบบันทึกการเรียนการสอน
 • หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
 • แบบตอบรับการเชิญสอน
 • แบบประวัติพยาบาลพี่เลี้ยง/อาจารย์พิเศษ
 • แบบคำขอผ่านธนาคาร
แบบฟอร์มการเบิกค่าสอน (ภาคทฤษฎี กรณีมีค่าแท็กซี่)
 • แบบบันทึกการเรียนการสอน
 • หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
 • แบบตอบรับการเชิญสอน
 • แบบประวัติพยาบาลพี่เลี้ยง/อาจารย์พิเศษ
 • แบบคำขอผ่านธนาคาร
 • บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถแท็กซี่
 • ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)
 • ใบสำคัญรับเงินค่าแท็กซี่
แบบฟอร์มการเบิกค่าแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ
 • ใบสำคัญรับเงิน  (ค่าแหล่งฝึก)
 • แบบประวัติพยาบาลพี่เลี้ยง/อาจารย์พิเศษ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

แบบฟอร์มแผนการสอน
แบบบันทึกการวิพากษ์  มคอ.
แบบสรุปผลการวิพากษ์ข้อสอบ
แบบรายงานการประชุมคณะกรรมการทวนสอบ
แบบประเมินการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
แบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
แบบฟอร์มตารางสรุปพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

            Flow Chart

ระบบการทวนสอบการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ระบบการบริหารหลักสูตร
ระบบการจัดการเรียนการสอน
ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบฟอร์มวิชาการเกี่ยวกับนิสิต

 • ใบลาป่วย/ลากิจนิสิต
 • คำขอลาออกจากการเป็นนิสิต
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
  36k v. 1 Nov 10, 2014, 1:44 AM คุณสุนันทา ดะแอ
ĉ
View Download
  26k v. 1 Nov 10, 2014, 1:43 AM คุณสุนันทา ดะแอ
ĉ
View Download
  27k v. 1 Nov 10, 2014, 1:43 AM คุณสุนันทา ดะแอ
ĉ
View Download
  31k v. 1 Nov 10, 2014, 1:43 AM คุณสุนันทา ดะแอ
Ĉ
View Download
  34k v. 1 Nov 10, 2014, 1:43 AM คุณสุนันทา ดะแอ
ĉ
View Download
  55k v. 1 Nov 10, 2014, 1:44 AM คุณสุนันทา ดะแอ
ĉ
View Download
  121k v. 1 Nov 10, 2014, 1:44 AM คุณสุนันทา ดะแอ
ĉ
View Download
  121k v. 1 Nov 10, 2014, 1:44 AM คุณสุนันทา ดะแอ
ĉ
View Download
  75k v. 1 Nov 10, 2014, 1:44 AM คุณสุนันทา ดะแอ
ĉ
View Download
  41k v. 1 Nov 10, 2014, 1:43 AM คุณสุนันทา ดะแอ
ĉ
View Download
  14k v. 1 Nov 10, 2014, 1:43 AM คุณสุนันทา ดะแอ
ĉ
View Download
  12k v. 1 Nov 10, 2014, 1:43 AM คุณสุนันทา ดะแอ
ĉ
View Download
  14k v. 1 Nov 10, 2014, 1:43 AM คุณสุนันทา ดะแอ
ĉ
View Download
  16k v. 1 Nov 10, 2014, 1:43 AM คุณสุนันทา ดะแอ
ĉ
View Download
  15k v. 1 Nov 10, 2014, 1:43 AM คุณสุนันทา ดะแอ
ĉ
View Download
  15k v. 1 Nov 10, 2014, 1:44 AM คุณสุนันทา ดะแอ
ĉ
View Download
  16k v. 1 Nov 10, 2014, 1:44 AM คุณสุนันทา ดะแอ
ĉ
View Download
  47k v. 1 Nov 10, 2014, 1:44 AM คุณสุนันทา ดะแอ
Ĉ
View Download
  11k v. 1 Nov 10, 2014, 1:44 AM คุณสุนันทา ดะแอ
ĉ
View Download
  111k v. 1 Nov 10, 2014, 1:44 AM คุณสุนันทา ดะแอ
ĉ
View Download
  19k v. 1 Nov 10, 2014, 1:44 AM คุณสุนันทา ดะแอ
ĉ
View Download
  39k v. 1 Nov 10, 2014, 1:44 AM คุณสุนันทา ดะแอ
Comments